Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 maj 2019

Ny numrering på parkeringen

2019-05-29 21:44

Föreningen har nu fått våra nya nummerskyltar till parkeringen. Vi kommer sätta upp dessa så fort tid finnes.

Med den nya numreringen så kommer det bli mer logiskt både för alla som parkerar men även för styrelsen som ska hålla reda på vart respektive plats finns.

I samband med att vi beställde nya skyltar så passade vi även på att lägga till texten ”Förhyrd plats”. Detta för att ytterligare förtydliga att platserna är hyrda och att man inte bara kan ställa sig på en tom plats.

19 maj 2019

Kallelse till årsstämma 11 juni kl. 18:30

2019-05-19 15:57

Dag och Tid: 11 juni 2019, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Val av valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 13 §.

Styrelsen lägger en motion gällande andrahandsuthyrning i maximalt två år som idag tillämpas, ska förtydligas och skrivas in i föreningens stadgar.
- Ändring av 48 § Andrahandsuthyrning (första beslutet av två).
Ny lydelse i fet och rödmarkerad text:

”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Maximalt två år är den sammanlagda tiden styrelsen kan ge samtycke till. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.”

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19. Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

27 apr 2019
28 feb 2019

Marsnyheter

2019-02-28 19:07

Valberedningen 2019 
I vår ska vi föreslå nya styrelserepresentanter till Årsstämman.
Därför gör vi detta utskick med en uppmaning just till Er.

Vi behöver förslag eller intresseanmälningar till styrelserepresentanter. Att arbeta med olika frågor i Styrelsen är ett intressant och utvecklande arbete. Här får du vara med att påverka inte bara din situation utan alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter så kan vi berätta mera!

Igor Borg, Örsvängen 13                                                        Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 070 728 58 13                                                                Mobil: 073 645 88 36
E-post: igor.borg58@gmail.com                                              E-post: caroline.olsson90@gmail.com

Motioner till årsstämman 
Snart är det dags för årsstämman 2019. Inför detta vill vi påminna Er om att lämna in Er motion i god tid. För att vi ska få med din motion så måste den lämnas in senast den 31 mars för att styrelsen ska hinna behandla den innan kallelsen till stämman.
Motionen kan antingen lämnas skriftligt i styrelsebrevlådan på Örsvängen 9 eller så kan du maila den till kontakt@brfhasthoven2.se

Com Hem-avtalet 
I höstas gick vi ut med en enkätundersökning till samtliga medlemmar i föreningen där vi undersökte hur medlemmarnas Tv-vanor ser ut idag. Ca 80 stycken av våra 100 medlemmar svarade på denna.

Undersökningen visade att en knapp minoritet ville behålla Com Hem. Men då det inte fanns en klar majoritet för att avsluta med Com Hem så valde styrelsen att förhandla med Com Hem.
Resultatet blev att vi fick ett förmånligare avtal med Com Hem med en lägre årskostnad samt kortare avtalstid, något vi inte kunde tacka nej till. Därför kommer vi nu fortsätta ha Com Hem på samma sätt som tidigare.  

Städdag 2019
Onsdagen den 8 maj kommer föreningen ha städdag. Vi kommer ha samma upplägg som förra året med att vi tänder våra grillar 17.00 och att föreningen bjuder på korvgrillning. Vi kommer även detta år servera dricka till både barnen och vuxna.

Tvättstugorna
Vi vill återigen uppmärksamma samtliga boende om att det är allas ansvar att städa efter sig när man är klar med sitt tvättpass. Skräp och tomma förpackningar ska inte lämnas kvar i tvättstugan. Instruktioner för hur städningen skall utföras av boende finns i varje tvättstuga.

Styrelsen har beslutat att under 2019 prova möjlighet till dubbelbokning på de två morgonpassen under måndag till fredag. Ett flertal medlemmar har önskat möjlighet till att få boka dubbla pass och då dessa pass inte nyttjas så ofta så finns nu möjligheten för de som är hemma dagtid på vardagar.

Betala avgiften / hyran med e-faktura eller autogiro
Från och med mars månads avgift så tar Rådrum ut en avgift på 20:- ifall du önskar att få den på papper hemskickad. Om du istället väljer att få den via e-post, på autogiro eller som e-faktura så kostar det inte dig något extra.

Autogiro
Anmälan sker via din internetbank.
Sök upp Brf Hästhoven 2 (bankgironummer: 5321-3104) i listan av autogiroanslutna företag.
Kom ihåg att också välja på rådrums aviseringssida om du vill ha dina avier till din e-postadress eller till din brevlåda, i annat fall så skickas inga avier ut.

Länk och inloggning hittar du på din senaste avi.
Om du inte har en internetbank så kan du kontakta styrelsen för att få en pappersblankett istället.

E-faktura
Anmälan sker via din internetbank där du söker upp "Rådrum" som leverantör av e-fakturor. Välj den leverantör som endast heter "RÅDRUM" och inte någon av de som heter Rådrum AB och har en efterföljande siffra.

På den efterföljande sidan skriver du in följande information.
Namn: Den boende som fick pappersavin
E-post: Din epost för bekräftelse när e-faktura är aktiverat
Kundnummer: Det kundnummer som står på avin
Bgnr, endast siffror: Föreningens bankgironummer 53213104. 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2 

14 dec 2018

Decembernyheter 2

2018-12-14 23:35

Avgiftshöjning med 4% från och med 2019-01-01
Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 4% från och med 2019-01-01.
Höjningen av avgiften följer det vi tidigare kommunicerat. Vi har dels ett kommande underhåll som vi behöver förbereda för samt att när vi försökte omförhandla våra lån så fick vi svaret av bankerna att vi behövde höja avgiften med 10% för att de skulle börja diskutera lån med oss.
Framtida styrelser kommer få ta beslut från år till år ifall vi behöver höja avgiften i enlighet med inflationen och de indexhöjningar som sker från våra leverantörer.  

Avgift för andrahandsuthyrning 
Styrelsen har även beslutat att vi i enlighet med våra nya stadgar kommer att börja ta ut en avgift på 10% av prisbasbelopp per år för andrahandsuthyrning (2019 blir avgiften 4650:- per år).
Avgiften kommer att börja tas ut från och med årsskiftet 2019-01-01 och gäller för samtliga pågående och framtida andrahandsuthyrningar. Avgiften kommer att fördelas ut månadsvis under perioden som andrahandsuthyrningen är godkänd.

Brandsäkerheten i våra hus (brandsläckare, brandfilt och brandvarnare)
Styrelsen fick i höstas en förfrågan från en medlem om brandsäkerheten i våra hus och om vi kan göra det säkrare och bättre. Styrelsen började utreda möjligheten att exempelvis placera brandsläckare på varje våningsplan och vi pratade med bland annat vårt försäkringsbolag, Storstockholms brandförsvar samt brandskyddsföretag om deras syn på brandskydd och vad som räddar liv / minskar skador.

Slutsatsen vi fick av denna förfrågning var att det som främst räddar liv och minskar skador är att de boende har utrustningen nära till hands ifall det skulle börja brinna, detta för att snabbt kunna släcka samt att har man det i sin lägenhet så vet man att den alltid finns tillgänglig. Att som fastighetsägare återkommande informera de boende om hur de ska agera vid brand är något som räddar liv.

Styrelsen rekommendation är att samtliga boende har minst en fungerande brandvarnare som det har gjorts ett batteritest på den senaste månaden. Utöver detta så är samtliga vi pratat med överens om att en pulversläckare på 6 kg samt en brandfilt bör finnas i varje lägenhet för att snabbt kunna släcka spisbränder samt bränder i elektriska apparater/installationer.

Vi kommer nu dela ut broschyren ”Skydda dig mot brand hemma” till samtliga boende tillsammans med produktblad på de produkter vi rekommenderar att alla ska ha hemma (som finns att köpa på Hornbach). Vi håller även på och färdigställer en informationssida om brand på vår hemsida där materialet ska finnas digitalt samt på engelska.

Sopnedkastet, stopp i Örsvängen 11 och 13! 
Efter mailet angående stoppen ute i gatan så fick vi i veckan två stopp lokalt i hus 11 och 13. Sopnedkastet är endast för restavfallet i väl förslutna påsar, men många verkar tro att det är någon form av grovsopsnedkast för allehanda skräp. Slänger du sådant som inte ska vara i nedkastet så orsakar det stopp och det luktar skit i hela trapphuset. Föreningen får även betala för din lathet helt i onödan vilket påverkar oss alla ekonomiskt i föreningen!

Med vänlig hälsning,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2