Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 sep 2019

Ny sluten facebookgrupp för boende och medlemmar i Brf Hästhoven 2

2019-09-29 10:52

Styrelsen har nu skapat en sluten grupp för boende och medlemmar i Brf Hästhoven 2.

Tanken med att ha en sluten grupp är att vi ska kunna diskutera aktuella ämnen i föreningen, skapa en bättre grannsamverkan samt bidra till en mer öppen dialog mellan medlemmar och styrelsen.

Bor du i föreningen så är du välkommen att ansöka om medlemskap i gruppen.
All framtida kommunikation på Facebook kommer ske i den nya gruppen, den nuvarande facebooksidan kommer vara kvar men den kommer inte att uppdateras.

https://www.facebook.com/groups/brfhasthoven2/

12 sep 2019

Beskärning av grenar över parkeringsplatser

2019-09-12 17:36

Måndagen den 16/9 kl. 09.00-16.00 kommer Assars trädgårdstjänst att utföra beskärning av grenar som hänger ned över parkeringsplatser.

De kommer även ta bort gräs och löv som ligger mot påkörningsskydden.

För att detta ska gå smidigt så är vi tacksamma om ni kan flytta på bilen helt under tiden arbetet beräknas pågå för att göra det lättare för entreprenören. Har ni inte möjlighet att flytta på bilen så önskar vi att ni åtminstone backar ut den 2 meter ifrån påkörningsskyddet.

De platser som har grenar som hänger ut behöver flytta på bilen så pass mycket att grenarna inte riskerar att träffa bilen när de kapas.

Med vänlig hälsning
Styrelsen Brf Hästhoven 2

10 sep 2019
Septembernyheter

Septembernyheter

2019-09-10 19:18

Styrelsen 2019/2020
Efter årsstämman konstituerade sig styrelsen för 19/20 enligt följande:
Katariina Heinistö (port 15) - Ordförande
Ted Herngren (port 15) – Vice Ordförande
Jessica Neuman (port 11) – Kassör
Annmari Schulz (port 15) – Sekreterare (avgått augusti 2019)
Lennart Svanborg (port 15) – Ledamot
Jeanette Johansson (port 9) – Ledamot
Devi Borg (port 13) – Ledamot
Jonas Karlsson (port 13) - Suppleant
Tommy Wik (port 15) – Suppleant

Stambytet – är allt klart nu?
Stambytet är, tyvärr, inte helt klart än, det som återstår är avloppsrören som ligger nedgjutna i bottenplattan i källaren. Vi har relinat rören som finns i hus 11, något som, tyvärr, knappast gick smärtfritt. Bristfällig information från projektet i kombination med en entreprenör som skyllde på saker hela tiden gjorde att det drog ut på tiden.

Vi har ännu inte en godkänd entreprenad utan väntar på en korrekt filmning av arbetet innan föreningen betalar slutfakturan. Ifall brister upptäcks så kommer entreprenören att behöva komma tillbaka för att slutföra sitt arbete i hus 11.

I hus 9, 13 & 15 så har föreningen bytt leverantör av relining. Vi gör ett omtag och kommer kräva bättre information från den nya projektledningen. Utgångspunkten med det nya företaget är att vi med hjälp av pumpar ska kunna ha igång avloppet dygnet runt och endast behöva stänga av vatten och avlopp vid några få tillfällen snarare än hela dagar. De kvarvarande husen kommer att relinas under höst/vinter.

Entreprenaden med PW Bad & Bygg har fått sitt slutintyg och blivit godkänd av besiktningsmännen. Detta innebär att PW har utfört stambytet enligt de handlingar som föreningen tog fram, därför har nu PW avetablerat sig och tagit bort sin utrustning.

Om det fortfarande finns saker kvar som inte är utfört eller åtgärdat i era lägenheter så är det viktigt att höra av sig till styrelsen. Bara för att entreprenaden är godkänd så betyder inte det att deras ansvar att rätta till felaktigheter försvinner.

Byte av termostatventiler
En av delarna i stambytet var att föreningen även skulle byta samtliga termostatventiler på elementen samt injusteringsventilerna i källaren till alla värmerör. Denna del togs bort i entreprenaden med PW Bad & Bygg och vi valde att utföra den efter stambytet.

Vi för nu diskussioner med ett företag om att vi efter vintern (april-juni) nästa år ska utföra detta arbete. Det vi rent praktiskt ska göra i varje lägenhet är att vi byter ut termostaten eller ratten på alla element. Vi diskuterar även med dem om kostnadsförslag till de lägenhetsinnehavare som önskar att byta ut elementen. Föreningen kommer inte bekosta byte av element, men vi tycker att de som önskar ska kunna köpa bytet. Mer information om detta kommer runt årsskiftet.

Nyckelsystem och bokningstavlor till tvättstugorna
Nu när stambytet är avklarat så är det dags att ta tag i en del praktiska saker som vi har väntat med. Vårt nyckelsystem är en sådan sak: en gång i tiden satt det ihop med Örsvängen 3-7 och därför finns det alldeles för många nycklar ute på vift för vårt eget bästa.

Styrelsen tittar på att byta ut befintligt nyckelsystem mot iLOQ som är ett mellanting mellan tagg och nyckel: nycklarna programmeras likt en tagg, men man låser upp dörren genom att stoppa in nyckeln i cylindern och vrida om.

Fördelen med detta är att det kostar betydligt mindre än att sätta taggläsare på alla dörrar men vi får möjlighet att programmera en nyckel så att samma nyckel, exempelvis, går till källardörren, cykelrummet, och barnvagnsrummet. Vi får även möjlighet att läsa ut vilka nycklar som öppnat en dörr, något som ger en trygghet för oss boende eftersom vi kan följa upp vilka som gått i en dörr om det händer något i våra gemensamma utrymmen.

En del av detta projekt är att de boende som önskar att även byta ut sin lägenhetscylinder till iLOQ ska få möjlighet att köpa till detta. Då skulle man som boende kunna använda samma nyckel till sin lägenhet som till dörrarna i allmänna utrymmen.

I samband med detta tänker vi även byta ut tvättstugedörrarna till en ny med glasruta samt sätta upp ett elektroniskt bokningssystem. Fördelarna med ett elektroniskt bokningssystem är att bara den som bokat tvättstugan som kan komma in under tiden. Vi kan tillåta att man får torka 30 min in på nästa pass, och att tvättstugan kan automatisk bli bokningsbar om man inte öppnat dörren 30 min in på passet. Bokning av flera pass framåt i tiden kan stoppas då systemet går att programmera för hur många pass man ska kunna boka. Problem med att boende bokar i andra lägenhetsnummer försvinner eftersom bokningen kopplas till ens lägenhet och de taggar som tillhör den.

Sopsug
Sundbybergs Vatten och Avlopp AB, som vi har avtal med för vårt sopsugssystem, kommer att klippa loss sig från systemet från omkring fjärde kvartalet 2020. Nu måste vi bestämma oss innan december 2019 om vi ska teckna ett nytt avtal med dem för att koppla oss till deras nya sopsugsanläggning. Vi kommer att ta fram underlag för investerings- och driftskostnader kopplade till det nya samt undersöka om andra alternativ. Mer information kommer ut så fort vi fått fram den.

Byte av ståldörrar på entréplan
Vi har börjat ta fram offerter på att eventuellt byta ut dörrarna på bottenplanet. Dörrarna är slitna och vissa innehåller asbest som eventuellt läcker ut.

Delta?
Har du kunskaper och intresse av frågorna ovan är du välkommen att höra av dig till styrelsen.

Stämmoprotokoll
Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på föreningens hemsida på medlemssidan.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i Brf Hästhoven 2

27 jul 2019

Nya bilder på föreningen

2019-07-27 12:23

Föreningen har nu fått lite nya bilder på hemsidan.
Klicka på länken nedan för att komma till sidan med bilder på föreningen.

29 maj 2019

Ny numrering på parkeringen

2019-05-29 21:44

Föreningen har nu fått våra nya nummerskyltar till parkeringen. Vi kommer sätta upp dessa så fort tid finnes.

Med den nya numreringen så kommer det bli mer logiskt både för alla som parkerar men även för styrelsen som ska hålla reda på vart respektive plats finns.

I samband med att vi beställde nya skyltar så passade vi även på att lägga till texten ”Förhyrd plats”. Detta för att ytterligare förtydliga att platserna är hyrda och att man inte bara kan ställa sig på en tom plats.

19 maj 2019

Kallelse till årsstämma 11 juni kl. 18:30

2019-05-19 15:57

Dag och Tid: 11 juni 2019, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Val av valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 13 §.

Styrelsen lägger en motion gällande andrahandsuthyrning i maximalt två år som idag tillämpas, ska förtydligas och skrivas in i föreningens stadgar.
- Ändring av 48 § Andrahandsuthyrning (första beslutet av två).
Ny lydelse i fet och rödmarkerad text:

”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Maximalt två år är den sammanlagda tiden styrelsen kan ge samtycke till. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.”

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19. Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

27 apr 2019
28 feb 2019

Marsnyheter

2019-02-28 19:07

Valberedningen 2019 
I vår ska vi föreslå nya styrelserepresentanter till Årsstämman.
Därför gör vi detta utskick med en uppmaning just till Er.

Vi behöver förslag eller intresseanmälningar till styrelserepresentanter. Att arbeta med olika frågor i Styrelsen är ett intressant och utvecklande arbete. Här får du vara med att påverka inte bara din situation utan alla medlemmars boende.
Om du är intresserad eller känner någon som du vill nominera kontakta oss på någon av nedanstående uppgifter så kan vi berätta mera!

Igor Borg, Örsvängen 13                                                        Caroline Olsson, Örsvängen 9
Mobil: 070 728 58 13                                                                Mobil: 073 645 88 36
E-post: igor.borg58@gmail.com                                              E-post: caroline.olsson90@gmail.com

Motioner till årsstämman 
Snart är det dags för årsstämman 2019. Inför detta vill vi påminna Er om att lämna in Er motion i god tid. För att vi ska få med din motion så måste den lämnas in senast den 31 mars för att styrelsen ska hinna behandla den innan kallelsen till stämman.
Motionen kan antingen lämnas skriftligt i styrelsebrevlådan på Örsvängen 9 eller så kan du maila den till kontakt@brfhasthoven2.se

Com Hem-avtalet 
I höstas gick vi ut med en enkätundersökning till samtliga medlemmar i föreningen där vi undersökte hur medlemmarnas Tv-vanor ser ut idag. Ca 80 stycken av våra 100 medlemmar svarade på denna.

Undersökningen visade att en knapp minoritet ville behålla Com Hem. Men då det inte fanns en klar majoritet för att avsluta med Com Hem så valde styrelsen att förhandla med Com Hem.
Resultatet blev att vi fick ett förmånligare avtal med Com Hem med en lägre årskostnad samt kortare avtalstid, något vi inte kunde tacka nej till. Därför kommer vi nu fortsätta ha Com Hem på samma sätt som tidigare.  

Städdag 2019
Onsdagen den 8 maj kommer föreningen ha städdag. Vi kommer ha samma upplägg som förra året med att vi tänder våra grillar 17.00 och att föreningen bjuder på korvgrillning. Vi kommer även detta år servera dricka till både barnen och vuxna.

Tvättstugorna
Vi vill återigen uppmärksamma samtliga boende om att det är allas ansvar att städa efter sig när man är klar med sitt tvättpass. Skräp och tomma förpackningar ska inte lämnas kvar i tvättstugan. Instruktioner för hur städningen skall utföras av boende finns i varje tvättstuga.

Styrelsen har beslutat att under 2019 prova möjlighet till dubbelbokning på de två morgonpassen under måndag till fredag. Ett flertal medlemmar har önskat möjlighet till att få boka dubbla pass och då dessa pass inte nyttjas så ofta så finns nu möjligheten för de som är hemma dagtid på vardagar.

Betala avgiften / hyran med e-faktura eller autogiro
Från och med mars månads avgift så tar Rådrum ut en avgift på 20:- ifall du önskar att få den på papper hemskickad. Om du istället väljer att få den via e-post, på autogiro eller som e-faktura så kostar det inte dig något extra.

Autogiro
Anmälan sker via din internetbank.
Sök upp Brf Hästhoven 2 (bankgironummer: 5321-3104) i listan av autogiroanslutna företag.
Kom ihåg att också välja på rådrums aviseringssida om du vill ha dina avier till din e-postadress eller till din brevlåda, i annat fall så skickas inga avier ut.

Länk och inloggning hittar du på din senaste avi.
Om du inte har en internetbank så kan du kontakta styrelsen för att få en pappersblankett istället.

E-faktura
Anmälan sker via din internetbank där du söker upp "Rådrum" som leverantör av e-fakturor. Välj den leverantör som endast heter "RÅDRUM" och inte någon av de som heter Rådrum AB och har en efterföljande siffra.

På den efterföljande sidan skriver du in följande information.
Namn: Den boende som fick pappersavin
E-post: Din epost för bekräftelse när e-faktura är aktiverat
Kundnummer: Det kundnummer som står på avin
Bgnr, endast siffror: Föreningens bankgironummer 53213104. 

Med vänliga hälsningar,  
Styrelsen i Brf Hästhoven 2