Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
29 maj 2019

Ny numrering på parkeringen

2019-05-29 21:44

Föreningen har nu fått våra nya nummerskyltar till parkeringen. Vi kommer sätta upp dessa så fort tid finnes.

Med den nya numreringen så kommer det bli mer logiskt både för alla som parkerar men även för styrelsen som ska hålla reda på vart respektive plats finns.

I samband med att vi beställde nya skyltar så passade vi även på att lägga till texten ”Förhyrd plats”. Detta för att ytterligare förtydliga att platserna är hyrda och att man inte bara kan ställa sig på en tom plats.

19 maj 2019

Kallelse till årsstämma 11 juni kl. 18:30

2019-05-19 15:57

Dag och Tid: 11 juni 2019, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Val av stämmoordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
16. Val av valberedning.
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 13 §.

Styrelsen lägger en motion gällande andrahandsuthyrning i maximalt två år som idag tillämpas, ska förtydligas och skrivas in i föreningens stadgar.
- Ändring av 48 § Andrahandsuthyrning (första beslutet av två).
Ny lydelse i fet och rödmarkerad text:

”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Maximalt två år är den sammanlagda tiden styrelsen kan ge samtycke till. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.”

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).
19. Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Besöksräknare

40 509 besökare sedan 2016-09-02

Kalender
 • Öppet Hus
  2020-09-02 18:30
 • Öppet Hus
  2020-10-07 18:30
 • Öppet Hus
  2020-11-04 18:30
 • Öppet Hus
  2020-12-02 18:30