Brf Hästhoven 2 | 769616-7621
18 apr 2020

Ändrat datum för stämman, 12 maj kl 18.30

2020-04-18 09:12

På grund av sjukdom är stämman flyttad till den 12 maj 2020.

I övrigt gäller tidigare utdelade kallelsen och tiden är densamma, 18.30.
Mer information om poströstning och handlingarna kommer att komma inför stämman.

Med vänlig hälsning, 
Styrelsen

7 apr 2020

NYTT DATUM: Kallelse till årsstämma 12 maj kl.18:30

2020-04-07 20:36

Kallelse till årsstämma
Dag och Tid: 12 maj 2020, klockan 18:30
Plats: Kulturcentrum – Konsertsal, Hallonbergens Centrum

Dagordning

1.Stämmans öppnande.

2.Godkännande av dagordningen.

3.Val av stämmoordförande.

4.Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5.Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

6.Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7.Upprättande och godkännande av röstlängd.

8.Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9.Föredragning av revisorns berättelse.

10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11.Beslut om resultatdisposition.

12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13.Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer.

14.Val av styrelseledamöter och suppleant/er.

15.Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

16. Val av valberedning.

17.Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem
anmält enligt 13 §.

Styrelsen lägger en motion gällande andrahandsuthyrning i maximalt två år som idag tillämpas, ska förtydligas och skrivas in i föreningens stadgar.

- Ändring av 48 § Andrahandsuthyrning (andra beslutet av två).
Ny lydelse i fet och rödmarkerad text:

”En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Maximalt två år är den sammanlagda tiden styrelsen kan ge samtycke till. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden.”

18.Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).

19.Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Sundbyberg den 7:e april 2020

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

COVID-19 och årsstämma

På grund av den pågående COVID-19 pandemin så vill styrelsen uppmana till följande:

  • Att medlemmar som har symptom (snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder, feber, torrhosta, andningsbesvär) eller är i någon av riskgrupperna (70+, lungsjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer) håller sig hemma och skickar eventuella ombud till stämman
  • Att närvarande medlemmar bidrar till att minska smittrisken under stämman genom att hålla sig på avstånd från övriga deltagare och bidrar till att hålla stämman kort.

Regeringen har arbetat med en tillfällig lag för att underlätta för genomförandet av Bostadsrättsföreningarnas föreningsstämmor under våren 2020. Lagen är tänkt att träda i kraft den 15 april 2020 och innebär i korthet att en medlem ska kunna ha inflytande och rösta utan att själv vara närvarande genom:


Ombud

Medlemmarna ska kunna anlita vilket ombud de vill och flera medlemmar ska få anlita samma ombud, trots att stadgarna och lag anger begränsningar. Styrelsen tillhandahåller fullmakten på vår hemsida samt att vi delar ut den tillsammans med kallelsen. En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad.


Poströstning

Medlemmarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, trots att det inte är föreskrivet i stadgarna.

Styrelsen tillhandahåller formulär för poströstning på vår hemsida, tillsammans med kallelsen och övrig information som anger hur medlemmarna ska gå till väga vid poströstning. Av formuläret framgår det huvudsakliga innehållet i de förslag till beslut som föreningsstämman har att besluta om, och innehålla två likvärdiga svarsalternativ med rubrikerna Ja och Nej.


Biträde

En medlem kan vid föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make/a eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte visa upp fullmakt.

Frågor till stämman
De medlemmar som har frågor gällande punkter på stämman kan ställa dessa till styrelsen senast 1 vecka innan stämman. Styrelsen återkommer med svar innan stämmodagen.
Detta för att stämman ska gå så smidigt som möjligt att genomföra samt att även de som nyttjar sin rösträtt via ombud ska få möjlighet att ställa frågor.