Brf Hästhoven 2 | 769616-7621

Information inför stambytet

Nu börjar stambytet!
Nu är det dags att byta stammarna i vår fastighet och företaget som har fått uppdraget heter PW Bad & Bygg AB (nedan kallad ”Entreprenören”), de kommer utföra stambytet tillsammans med deras underentreprenörer Xelon Elinstallationer samt Beterma Ventilation. 

De kommer bland annat att göra iordning personalutrymmen åt sin egen personal och placera provisoriska toaletter och duschar som boende kan använda under stambytet. 

En utställning är uppbyggd i hus 11, som nås via sidodörren och in i cykelrummet. Samtliga boendes nycklar fungerar i dörrarna. 

Ordningen för stambytet per hus är port 13 – port 15 – port 11 – port 9. Stambytet börjar med de lägenheter som heter 1101, 1201, 1301 och så vidare upp till översta våningen och fortsätter sedan enligt tidplan. I slutet av detta informationsbrev har ni en preliminär tidsplan där ni kan se när er lägenhet skall stambytas. 

Vad innebär stambytet?
Stambytet innebär i praktiken att Entreprenören kommer riva samtliga bad- och WC-rum och en del i väggar/golv/tak i allmänna utrymmen samt byta de stående(vertikala) avlopps-, och vattenledningarna. De kommer även byta de ”liggande” vatten- och avloppsrören i taket på källargångarna och dra om större delen av el-ledningarna från elcentralen upp till lägenheterna. De kommer sedan bygga upp nya bad-& WC-rum och installera en ny modern el-central. Även köken omfattas där vatten och avlopp under diskbänken skall bytas och ventilationskanalerna skall saneras och göras om. I köken rivs annars inte mer än nödvändigt och den enda direkt synliga skillnaden blir att ni får en ny blandare (kran) på diskbänken.

Under stambytet kommer generellt både badrum och toaletter vara obrukbara och i köket kommer vatten och avlopp vara avstängt. Vattnet stängs av och avloppet monteras bort för att ersättas. Under denna tid finns det duschar och toaletter i bod utanför husen för boende att använda. Tappställen och utslagsbackar för vatten kommer att finnas i trapphusen.  Det kommer finnas möjlighet att hyra en så kallad ”skogstoa” för den som inte kan eller vill nyttja de tillfälliga toaletterna.  

Arbetet sker generellt mellan 07.00-16.00 på vardagarna men tiderna kan ändras. Det kommer vara kraftigt buller och mycket dammigt varför det är svårt att uppehålla sig i lägenheten dagtid. Det är dock fullt möjligt att bo i sin lägenhet övrig tid med reservation för att bad, toa och vatten/avlopp i kök är avstängt.

Före stambytet
Första kontakten med Entreprenören innan arbetet påbörjas är att ni träffar platschefen för Entreprenören och väljer färg på kakel, klinker och eventuella tillval ni vill ha. Detta sker ca 1 vecka innan stambytet börjar i er lägenhet. Samtidigt byts ert lås i ytterdörren till en s.k. ”byggcylinder”. (Se separat information nedan om detta).

Innan själva arbetet med rivning påbörjas kommer det märkas att entreprenören förbereder arbetet, bl.a. vid montering av utslagsbackar i trapphusen. 

Under stambytet
Det praktiska arbetet med stambytet börjar med att Entreprenören noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen de skall arbeta i så att de vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta görs både för att vi ska upptäcka eventuella svårigheter och för att dokumentera eventuella skador som finns från början för att vara säkra på att de inte uppstått under själva stambytet.

Tillfälliga låscylindrar under stambytet
En av de första åtgärderna som vidtas, när vi påbörjar en etapp är att vi byter ut låscylindrarna mot en s.k. byggcylinder i alla lägenhetsdörrar. Byggcylindrarna sitter kvar under tiden som arbete pågår i fastigheten. Den boende, samt hantverkarna som skall utföra arbeten i lägenheten, har en huvudnyckel till lägenhetsdörren. På detta sätt uppstår aldrig problem med t.ex. glömda nycklar eller låsta överlås, vilket i vanliga fall leder till anmälan om hinder från entreprenörens sida, vilket i sin tur innebär onödiga extrakostnader för beställaren av stambytet.

Täckning av väggar och golv i lägenheter
Nästa viktiga steg i stambytet är att skydda lägenheternas golvytor med ett vattentätt skyddspapper för att undvika skador och smuts på golv, för att på så sätt orsaka så lite besvär som möjligt för de boende. Det är viktigt att golven rengörs före täckningen så att tejpen fäster ordentligt. För att undvika spridning av damm bör man även tänka på att städa oftare än normalt. Det kommer tillhandahållas plast och tejp för täckning av dörröppningar och möbler, samt särskild plast med dragkedje-dörrar för dörröppningar (2 st ingår). Att tänka på är att ej tejpa på tapeter och att eventuell färg kan släppa när man tar bort tejpen. De boende kommer själv, efter att stambytet är klart, att behöva göra en grundlig städning av hela lägenheten, utöver den grovstädning som ingår i entreprenörens ansvar att utföra.

Rivning av befintliga installationer
När täckningen är klar börjar rivningsarbetet där man försöker arbeta så snabbt och effektivt som möjligt för att minska längden på detta arbetsmoment som tyvärr innebär mycket oljud, avfall och damm. Med stora slagborrar, sågar och andra verktyg och maskiner slår man sönder väggar och golv för att nå de gamla stammarna. De installationer som skall återmonteras efter stambytet plockas försiktigt bort och sparas, med reservation för att de kan vara limmade och ej demonteras hela.  Sedan rivs all golvmatta och kakel, samt eventuell klinker, för att komma åt stammarna. Där det behövs i kök, så demonteras och återställs så mycket som möjligt för att kunna komma åt stammarna samt ventilationskanaler.  

Byte av stammar och återuppbyggnad av badrum & WC
När vi nått de befintliga stammarna i väggarna, så byts dessa ut mot nya och eventuell ny el dras i väggarna. I nästa moment återställs väggarna med byggskivor eller puts och sedan gjuts golven med rätt fall. Därefter läggs det så kallade tätskiktet, dvs isoleringen mot fukt, på väggar och golv. När tätskiktet torkat, kaklas väggarna och klinkers läggs på golvet. Både väggar och golv fogas. Efter det monteras skåp, toalettstolar, övrigt porslin, blandare, elektrisk utrustning och andra inventarier i badrummet. I WC-rummen läggs klinkers på golv och kakel sätts som stänkskydd ovan tvättstället. Övriga väggar målas. 

Följande saker ingår som standard i -

Badrum:                                                     

Wc:

·       Nytt handfat med blandare                 

Nytt handfat med blandare

·       Nytt badrumsskåp                                  

Ny spegel vid handfat

·       Ny toalettstol (Endast HR, tillval i BR)

Vitt väggkakel bakom handfat

·       Ny duschvägg eller badkar (valfritt) 

Klinkers på golv med sockel

·       Vitt väggkakel upp till tak                     

Ny toalettstol

·       Nytt golvklinker                                       

 

·       Ljusgrå fog                                               

·       Handduksvärmare (el)

·       Golvvärme (el)

 

Övrigt: 

·       Ny elcentral

·       Ny blandare i kök

Provisoriska toaletter, duschar osv under stambytet
Vi ordnar även provisoriska duschar och wc för de boende som väljer att bo kvar i sina lägenheter under stambytet. Provisoriska duschar och wc placeras i bod utanför port 15. Om Du som boende absolut behöver toalett i lägenheten under stambytet så kan Du hyra en s.k. skogstoa. Det är en mobil och miljövänlig torrtoalett som används vid t.ex. byggprojekt. Kostnad för detta är 75 kr/dygn ink moms. Finns önskemål om sådan meddelar ni det till platschefen vid tillvalsmötet.  

Byggstädning efter avslutad etapp
Innan avlämning av lägenheten till den boende när etappen är avslutad, görs en byggstädning i de utrymmen där det huvudsakliga arbetet har pågått. Notera att byggstädning innebär att man städar bort det grövsta, medan finstädning eller städning av övriga utrymmen i lägenheten, ligger på den boendes ansvar. Rensning av ventilationskanaler kommer att utföras efter att stambytet är klart i respektive lägenhet. Entreprenör kommer att avisera i god tid innan.  

Att tänka på före stambytet

  • Att i god tid före det att arbeten påbörjas i Din lägenhet, flytta undan sådant som är känsligt eller riskerar att skadas i det område där arbetet med stambytet och renoveringen skall ske
  • Flytta även undan sådant som är skrymmande och i vägen för hantverkarna från lägenhetsdörren och fram till de områden där arbetet med stambytet skall utföras.
  • Töm t.ex. hallen fram till kök och bad/WC-rummet och flytta in möbler och annat från hallen till ett angränsande rum som inte kommer beröras av stambytet.
  • Tänk på att entreprenören kan komma att behöva komma in i förråd för att komma åt rör och stammar som skall bytas ut, varpå det gäller att planera väl för var man förvarar sina värdefulla tillhörigheter.
  • Om entreprenören måste tömma cykelförråd eller andra utrymmen i fastigheten för att utföra arbeten, se till att ha tagit hand om Dina tillhörigheter i enlighet med informationen från entreprenören i god tid före sista datum, för att arbetet skall kunna utföras utan försening.
  • Om man vill spara och återmontera något som man har i sitt befintliga bad/WC-rum se till att noggrant märka upp detta före det att rivningen påbörjas. Sätt t.ex. en stor bit tejp på det som skall sparas och skriv med tydlig text "SPARAS" så vet hantverkarna att dessa saker skall sparas.
  • För att hindra spridning av damm till övriga delar av lägenheten, se till att alltid stänga dörrar och damm-slussar till de områden där arbete pågår under stambytet.
  • Att planera hur man vill ha det i sitt bad/WC-rum, så att man före byggstart kan lämna tillvalslistan till platschef/entreprenadchef, och gå igenom hur man vill ha det.
  • Tänk på att eventuella husdjur kan komma att påverkas negativt av höga ljud vid bilning och borrning i huset.  

Tillfälliga avstängningar
Var mycket uppmärksam på de aviseringslappar som sätts upp i fastigheten där det framgår datum och tider för tillfälliga avstängningar av vatten, avlopp, el, värme, ev. hiss, ventilation etc. Dessa informationsblad sätts ofta upp i porten och i hissen där många av fastighetens boende passerar.  

Avstängning av vattnet
Huvudregeln är att vatten och avlopp i lägenheten alltid skall betraktas som helt avstängt under hela tiden som arbete pågår i den etapp av stambytet som Din lägenhet ingår i. Du kan därför inte räkna med eller kräva att ha vatten i varken kök, badrum, WC eller andra utrymmen under stambytet. Entreprenören försöker dock planera och arbeta så att köket är funktionsdugligt så snart möjligt. Om vattnet skall stängas av endast tillfälligt, häll upp vatten i t.ex. hinkar, flaskor eller kastruller i god tid innan aviserad avstängning så att man har vatten för t.ex. matlagning.  

OBS!
Det är absolut förbjudet att använda avloppen i din lägenhet under pågående stambyte och det gäller för kök, badrum, WC och övriga utrymmen. Detta innefattar alla typer av avlopp: toalett, dusch, handfat, tvättmaskinsavlopp, diskmaskinsavlopp etc.   Om man trots förbudet använder avlopp i lägenheten och det uppstår skador på människor eller egendom, så kan den boende få ersätta detta ekonomiskt. Kontrollera därför noggrant med entreprenören när man får, och inte får, använda lägenhetens avlopp, för att undvika onödiga skador och ekonomiska ersättningskrav.

Extra tillval och ombyggnation  
För bostadsrättsinnehavarna finns möjlighet att göra vissa tillval som presenteras av Entreprenören. Även omtrådning av lägenhetens elledningar finns som tillval. Utöver detta får bostadsrättsinnehavare ändra och lägga till efter egen smak men då även bekosta det själv. Här finns möjlighet till planändring inne i badrum och kök efter godkännande av styrelsen och entreprenören. Vid ombyggnation eller egen planering av ytorna är det mycket viktigt att boende är tydliga med hur de vill ha det vid beställningen till Entreprenören. Föreningen eller projektledningen tar inte ansvar för felaktigheter i utförande pga. bristande kommunikation mellan boende och entreprenör. För hyresgäster finns ett begränsat standardurval att välja mellan. Egna ombyggnationer är inte tillåtna i hyreslägenheterna.

Bostadsrättshavare rekommenderas att välja till omtrådning av elen i sin lägenhet om man har möjlighet då det är bostadsrättshavarens ansvar att elen i lägenheten är korrekt samt att nuvarande elsystem är i dåligt skick. Byte av elcentral ingår i stambytet. 3-fas kommer att aktiveras efter att allt arbete är klart i respektive huskropp och de nya mätartavlorna är monterade.  

Kontakt
Frågor angående stambytet skall i första hand alltid tas med Entreprenörens platschef som finns i huset 07.00-16.00 de dagar som arbetet pågår. I de fall era frågor inte kan besvaras eller lösas av platschef kan Entreprenadchef eller föreningens projektledare kontaktas. Föreningens styrelse skall INTE kontaktas gällande praktiska frågor runt stambytet.

Platschef:                             Dainius Jurkevicius (PW Bad & Bygg)          Tfn: 070-483 75 78
Entreprenadchef:                 Peter West (PW Bad & Bygg)                        Tfn: 070-421 05 44
Projektledare:                      Peter Hladisch (Restate)                               Tfn: 08-400 294 08      
Bitr. Projektledare:               William Palmér (Restate)                              Tfn: 08-400 294 07
E-post projektledning:          stambytehasthoven2@restate.se

Tidplan
Nedan ser ni en preliminär tidsplan för stambytet. Målsättningen är naturligtvis att den skall hålla hela projekttiden men ändringar kan ske, och i sådana fall kommer det meddelas. Tidsplanen för stambytet kommer även att läggas ut på hemsidan samt sättas upp i entréerna. Det blir uppehåll i arbetet över jul/nyår samt sommaruppehåll. 

Viktigt att veta är att entreprenören har 5 arbetsdagar efter besiktningen på sig att rätta till eventuella anmärkningar. Det betyder att kortare arbeten kan ske i er lägenhet ca 1 vecka efter besiktning. Vid det laget kan ni dock använda både kök och bad/WC-rum fullt ut.

Tillval

Fil Typ Storlek
Beställningsblankett tillval PDF-fil 711,92 kB
Tillvalslista Hasthoven 2 PDF-fil 411,52 kB

Äldre information

Fil Typ Storlek
160929 - Minnesanteckningar informationsmöte PDF-fil 184,25 kB
170815 - Information inför stambytet - Örsvängen 13 PDF-fil 547,93 kB