24 sep 2023

Nyhetsbrev september 2023

2023-09-24 21:05

September nyheter 2023

Utbyte stamventiler, termostatventiler, termostater samtliga radiatorer och värmeinjustering

Projektet med utbyte ventiler och värmeinjustering är nu klart. Samarbetet med HeathTech gick väldigt smidigt och tidsplanen följdes exemplariskt. Vi vill tacka alla boende som hjälpt till att hålla sin lägenhet tillgänglig under aviserad dag/tid under detta projekt. Om ni upptäcker läckage från era element där ventiler eller luftaren sitter ska ni höra av er till e-postadress info@heattech.se eller ringa tfnnr 070-750 03 68.

Slutföra stambyte

Styrelsen har skrivit avtal med Samsons Rör AB som kommer att påbörja sin etablering redan nu på måndag den 25/9 och startar på Örsvängen 13. Arbetet med att byta ut avloppsrören under våra hus och fram till tomtgränsen kommer att innebära störningar för alla boende i form av ljud vardagar och även avspärrning av ytor utomhus. Arbetet beräknas vara klart februari 2024.

Översvämmade parkeringsplatser

Parkeringsplatser som varit drabbade av översvämning är nu flyttade till gamla besöksparkeringen och besöksparkeringen är flyttad till Örsvängen 15.

Efter mycket påtryck från styrelsen och även drabbade boende hos föreningen så har Sundbybergs Stad/SAVAB haft spolbilar ute för att renspola igensatt dagvattenröret och även tillfälligt gjort en stenkista bortanför fotbollsplanen för att underlätta vattenavrinningen för vår p-yta fram till dess att staden tar ett beslut för fortsatta åtgärder.

Styrelsen har tecknat nytt parkeringsövervakningsavtal med Apcoa Parking.

Avtalet börjar gälla 6 April 2024. Det nya avtalet innebär mer intäkter till föreningen, att p-automaten försvinner och ersätts med en nedladdningsbar app eller QR-kod som kommer att användas för att betala p-avgiften för besökande. Apcoa kommer även utöka bevakning av föreningens p yta med 2 ggr/kväll. I vår när p ytorna är rena från snö och sopade kommer Apcoa måla tydliga parkeringslinjer, förbättra linjer på plank och även skyltning.

Förberett i tidigare projekt för ytterligare 8 laddstolpar som genererar 16 laddpunkter

Det pågår arbete i styrelsen för att kunna utöka antalet laddplatser för elbilar, vi återkommer när vi har mer information.

Förhandling för hyreshöjning föreningens hyresrätter 2024

Styrelsen har även i år tagit hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare Nabo att förhandla med hyresgästföreningen för hyreshöjning 2024 föreningens hyresrätter.

Styrelsen har en pågående utredning för en eventuell avgiftshöjning för medlemmar

Vi återkommer när vi har besked efter att utredningen är klar

Styrelsen har en pågående utredning för en eventuell höjning av hyran för parkeringsplatserna

Vi återkommer när vi har ett besked efter att utredningen är klar

Styrelsen har beslutat att köpa in Iloq nycklar som styrelsen programmerar till boende

Det har kommit till vår kännedom att beställa och få Iloqnyckel programmerad av Axlås till allmänna utrymmen är både omständlig och onödigt dyr, ca 2000kr. Styrelsen har beslutat att köpa in ett antal Iloq nycklar som styrelsen hanterar programmeringen av. Vid behov av att köpa en Iloqnyckel gör ni enklast ett ärende till kontakt@brfhasthoven2.se eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda Örsvängen 9, kostnaden kommer bli ca 550kr.

Har ni tappat bort en nyckel och vill få den spärrad anmäler ni det lättast till kontakt@brfhasthoven2.se eller lägger en lapp i styrelsens brevlåda Örsvängen 9 där anger ni även nyckelmärkning ni finner högst upp på nyckeln (lämpligast kontrollerar ni vilka nycklar ni har kvar anger deras nummer så kan vi sedan finna den förlorade nyckeln i låssystemet). Om ni skulle hitta den förlorade nyckeln så kan vi lätt ta bort spärren på nyckeln och dess inbyggda portbricka så den strax går att använda igen.

Tillbud på bilar på föreningen parkeringsyta

Förra helgen 16/9 fick en boende alla däcken stulna ihop med bilens katalysator, Lördag kväll 23/9 fick en bil inbrott, ytterligare ett inbrott kunde avstyras av en observant boende. En helgrå Volvo/combi av nyare modell har synt till vid båda tillfällena. Båda händelserna är polisanmälda. Vi ber alla boende att vara uppmärksamma på obehöriga kvällar/nätter med eller utan bil som rör sig i eller omkring föreningens parkering.

För er boende som inte hade möjlighet att närvara på årsstämman eller läst information i portinfo så ser styrelsesammansättningen ut enligt följande efter årsstämman

Ordförande Aaron Timstråhle (hus 15)

Kassör Tobias Boberg (hus 15)

Ledamot Bo Tegnér (hus 13)

Ledamot Jessica Gasslander (hus 11)

Ledamot Michael Power (hus 11)

Ledamot Tim Laskar (hus 9)

Ledamot Jeanette Johansson (hus9)

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

20 sep 2023

Arbete utanför husen

2023-09-20 15:37

Hej alla medlemmar! 

Måndagen den 25 september påbörjas byte av avloppsledningar samt vattenledningar till husen. 

Arbetet kommer att  startar utanför hus 13 och innefattar grävarbeten utanför husen. 

Markavloppsrören är sedan husen byggdes (1965) och behöver bytas.

Hälsningar/ Styrelsen BRF Hästhoven 2

28 jun 2023

Årsredovisning 2022

2023-06-28 17:29

Hej alla medlemmar!

Nu finns Årsredovisningen för 2022 att läsa för medlemmar på föreningens hemsida / Mvh Styrelsen Brf Hästhoven2

28 jun 2023

Påminnelse om kallelse Årsstämma 2023

2023-06-28 17:24

Kallelse till årsstämma 2023

Dag och Tid: 29 juni 2023   klockan 17:00

Plats: Utomhus bakom Örsvängen 11, 174 51 Sundbyberg

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Godkännande av dagordningen.

3. Val av stämmoordförande.

4, Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5. Val av två justera re tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

10, Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelselsen.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer för nästkommande

verksamhetsår.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

16. Val av valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut),

19, Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

18 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ett (1) ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, daterad och av

medlemmen undertecknadfullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett årfrån utfärdandet.

Ombudfår inte företräda mer än en {1} medlem, På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde,

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara:

• annan medlem

• medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo

• annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen iföreningens hus

• god man

Om medlem harförvaltare företräds medlemmen avförvaltaren. Underårig medlem företräds av sin

förmyndare. Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett

registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

/ Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2

31 maj 2023

Nyhetsbrev Maj 2023

2023-05-31 21:01

Maj nyheter 2023

Öppen Årsstämma 2023

Årsstämman kommer att ske den 15 Juni klockan 18.00 på gräsytan bakom Örsvängen 11. Vi har valt en öppen årsstämma och platsen för att öka tillgängligheten för fler medlemmar att delta på årsstämman, varmt välkomna!

Utbyte stamventiler, termostatventiler, termostater samtliga radiatorer och värmeinjustering

Styrelsen har beslutat att skriva avtal med Heatech som entreprenör av värmeinjusteringen. Heatech har lång erfarenhet och arbetar även med större fastighetsägare i liknande projekt. Arbetet planeras att starta i september och beräknas att pågå under 4 veckor. Tidsplan presenteras närmare starten av projektet.

Slutföra stambyte

Styrelsen har ännu inte tagit ett beslut på vilken entreprenör vårt samarbete i projektet blir.. Vi har anlitat ett företag för att ta mark/jordprov av eventuell förorening vid läckage avloppsledningar runt våra fastigheter. Detta är utfört då mark/jordschakt av förorenat material kan kräva stora kostnader vid destruktion/förorenat material, samtidigt var ledningskollen ute och märkte upp ledningar utanför våra hus entréer inför stundande projekt..

Elavbrott Örsvängen 15

Vi har haft ett större elavbrott/elfel på Örsvängen 15 under våren. Vid elavbrottet och ”jakten” på reservdelar konstaterades att delar av våra elcentraler kommer att behöver bytas ut, detta för att det är stor brist på reservdelar till centralerna som är från 60 talet. Detta arbete planeras att ske under nästkommande år 2024.

Sopsug felanmäla vilket fel till vem?

Alla fel på sopsugen anmäls till Styrelsen på mail kontakt@hasthoven2.se eller lägg en lapp i brevlådan vid entrén Örsvängen 9.

Driftstopp på sopsugen orsakade av sopstopp eller liknande fel brukar Savab/Envak vara väldigt snabba med att meddela styrelsen som då maila ut informationen till boende och vi försöker även hinna sätta upp info om driftstörning på sopinkasten. Fel som anmäls till Savab/Envak som ligger i föreningens ansvar kan annars bli stora kostnader för föreningen.

Stökigt/skadegörelse i några av våra fastigheter

Örsvängen 11 har under våren haft en del problem med åverkan på entrédörren´s låscylinder, dörrstängararm mm. Senast under majmånad har det varit inbrottsförsök/brytmärken på dörren in till elcentralen entréplan. Örsvängen 15 har haft ett inbrott i ett lägenhetsförråd tidig vår, när inbrottet skedde är okänt. Ta för vana att hälsa på okända i er fastighet då detta kan förebygga brott då den okända vet att den är uppmärksammad av boende, släpp inte in okända i er fastighet när ni går in/ut fråga istället om ni kan hjälpa till och vem dom ska besöka.

Brandceller, förebygga spridning av giftig gas och spridning av eld, förebygger även inbrott i lägenhetsförråd och cykelstölder

Det förekommer ofta att cykelrumsdörren står uppställda i våra fastigheter, Fortsätter detta problem så kommer dörruppställen att tas bort då delvis dörrens funktion är en brandcell som skall begränsa en eventuell rökutveckling och även spridning av brand. Uppställda dörrar ökar även inbrottsrisken i lägenhetsförråd och cykelstölder.

Skräpigt föreningens mark av portionssnus och cigarettfimpar

Styrelsen har fått klagomål på att det kastas ut cigarettfimpar, portionssnus och annat skräp från balkonger. Oftast syns nerskräpningen på gräsmattan eller asfalten utanför berörda balkonger. Vi hoppas att berörda boende skaffar sig en askkopp att fimpa och kasta portionssnus i så föreningen förebygger nerskräpning på våra gräs/asfaltsytor.

Förberett i tidigare projekt för ytterligare 8 laddstolpar som genererar 16 laddpunkter

Föreningen har efterfrågan från boende på ytterligare laddplatser för elbilar. Förberedelse pågår i form av elförsörjning i det redan startade projektet från förra året (2022). Tidsplan för ytterligare laddstolpar finns inte i dagsläget. Vi har och har haft problem med att boende velat ha/hyra en laddstolpe och sedan inte nyttjar elstolpen. Projektet laddstolpar och dess hyreskostnad baseras på investeringskostnad/avskrivningstid/elförbrukning nyttjas. För att förebygga hyreshöjning p-plats med laddstolpe kommer berörda p-plats hyresgäster att flyttas till en ledig p-plats med motorvärmare eller utan motorvärmare. Styrelsens p-plats grupp kommer att kontakta berörda.

Fönster insidan medlems underhållsansvar, även att smörja/justera och eventuellt täta fönster

Styrelsen har fått kontakt med en kunnig firma/person med mångårig erfarenhet av föreningens fönster av fabrikatet Leiab modell Epok som monterades av tidigare fastighetsägare AB Fastighetsförvaltaren ca 1999. Firma att kontakta vid fönsterproblem/låsning, smörjning, tätning osv är Kungsängens Glas Lars Andersson Tfn 070-547 42 11 e-post k-angens.glas@telia.com

Förhandling pågår för hyreshöjning föreningens hyresrätter

Styrelsen har ännu inget besked om vilken hyreshöjning det blir för föreningens hyresgäster, vi kommer att meddela berörda så fort vi har ett besked att ge.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är inte tillåtet att städa sin balkong med överflöd av vatten som rinner ner till din grannes balkong.

Nästa Öppethus

Onsdag den 7 Juni, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

Navigation