12 maj 2022

Informationsmöte inför hissbyte våra fastigheter

2022-05-12 15:52

Kone kommer och informerar om tidsplanen, hur hela processen kommer att gå till med demontering gamla hissar och montering nya hissar och svarar på frågor om ni har några gällande hissbytet.

När: Måndag 23/5

Tid: 18.00

Plats: Gräsyta bakom Örsvängen 13

Varmt Välkomna! 

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2022

Nyhetsbrev April 2022

2022-04-12 19:08

Nyhetsbrev April 2022

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer starta våren/sommaren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Mer information om informationsmöte kommer att aviseras vid ett senare tillfälle.

Planerat hissbyte Örsvängen 9-11 Vecka 23-28

Planerat hissbyte Örsvängen 13-15 Vecka 27-33 (OBS! ändrat startdatum för hissbyte)

OBS! UNDER DESSA VECKOR KOMMER HISSEN VARA UR FUNKTION!

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har beslutat installera laddstolpar för elbilar på parkeringsplatsen. Tidplan för installation kommer vid senare tillfälle.

Föreningsstämma

Tisdagen den 31 Maj klockan 18.00-20.00 kommer föreningens årsstämma att ske på Kulturcentrum i Hallonbergens centrum. Vill du vara med i styrelsen och arbeta för våra hus och påverka ditt boende, anmäl ditt intresse till valberedningen Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tfn 073 321 4663 eller Staffan Pelikan Örsvängen 11, tfn 070 542 7410

.Har du en bra idé till föreningen? Skriv ner den och lämna motionen senast 20 april antingen via e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller i styrelsens brevlåda på Örsvängen 9.

Har du haft flugor på besök?

En del boende har fått besök av flugor, troligen gräsflugor. Larverna till gräsflugan utvecklas i gräsmattor där de lever på rotbladlöss. Gräsflugan orsakar ingen skada på människa eller egendom men kan uppfattas som besvärlig då den uppträder i stora mängder och de drabbar ofta samma byggnad år efter år. För att bekämpa flugorna kalkas våra gräsytor i ett första steg och vi kommer även inspektera taken så att ingen växtlighet finns på taken där flugorna kan trivas.

Utbyte av porttelefonerna

Är planerat att ske Onsdagen den 20 April. Vi återkommer med avisering genom e-post och genom anslag i portarnas entréer som en påminnelse att inte glömma ta med sig dom nya portbrickorna vi har delat ut i samtliga boendes brevlådor (om man inte har tillräckligt många av dom nya nycklarna)

Skyddsrum

Styrelsen har fått lite frågor angående föreningens skyddsrum. Skyddsrum finns på Örsvängen 9 och Örsvängen 15, varje skyddsrum är beräknat för 240 stycken personer. Skyddsrum och skyddsrumsmaterial besiktades 2014. Skyddsrumsmaterialet förvaras i elcentralen bredvid hissen på Örsvängen 9 och Örsvängen 15. Skyddsrum ska kunna iordningställas inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. Mer information om skyddsrum finns att läsa på MSB https://www.msb.se

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 Maj, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en trevlig Påsk

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

7 feb 2022

Valberedningen informerar medlemmar

2022-02-07 21:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2,                                                                        2 feb 2022

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har ett stort renoveringsbehov, så många nya projekt måste startas övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2022 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 28 feb.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Katariina Heinistö och Staffan Pelikan

Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tel 073 321 4663

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410

5 dec 2021

December Nyheter 2021

2021-12-05 08:16

Sundbyberg 2021-12

Decembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem och porttelefoner

Fastigheternas låscylindrar är nu utbytta, det som kvarstår är utbyte av fastigheternas porttelefoner. Innan dom nya porttelefonerna är installerade kan det pågå driftstörning att ringa från porttelefonen och att öppna entrédörren från telefonerna.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har skrivit avtal med LS Tak Sverige AB för att utföra den mindre renoveringen utav husens tak enligt utlåtandet från oberoende sakkunnig i tak. Takarbetet är påbörjat i hus 9.

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer troligt starta våren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Informationsmöte sker i god tid innan planerat hissarbetet påbörjas.

Sopsugsprojektet

Dom nya sopnedkasten placerade mellan hus 9-11 och 13-15 ut mot gatan är nu monterade. Driftsättningen av den nya sopsugen beräknas ske första kvartalet 2022. Sundbyberg Avfall & Vatten har gått runt i våra fastigheter och ringt på hos boende för att besvara frågor om hur man sorterar sitt avfall på rätt sätt i dom olika fraktionerna och även delat ut sorteringsmaterial. När den nya sopsugen är driftsatt kommer dom gröna tillfälliga kärlen för restavfall tas bort och matavfallsorterings kärlen kommer att stängas ner. Viktigt att tänka på är att använda dom nya bruna påsarna som tejpas ihop när sopsugen är driftsatt.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Vi har rivit ut gamla sopsugen inne i våra fastigheter, utrymmet är rengjort och skall nu målas för att sedan kunna användas som cykelrum då vi ser att vi har brist på cykelplatser

Kommunens fortsatta tidsplan för detaljplanearbetet ny större Örskola och ny Örhall

Detaljplan vann laga kraft 6 maj 2021. I stort ser kommunens planering ut på följande sätt, nu börjar kommunens arbeten för att genomföra detaljplanen: lantmäteriförrättning (LM), förberedande arbeten (såsom lednings-omläggningar, ordnande av allmän plats), byggnation av skola och idrottshall. Prel. Tidplan

–Lantmäteriförrättning 2021-2022

–Upphandling 2022-2023

–Byggnation 2023-2025

Föreningen kommer fortfarande ha möjlighet att överklaga bygglovet.

27 september närvarade delar av styrelsen på ett informationsmöte i kommunhuset som handlade om Örvallens framtid

Från Sundbybergs Stad närvarade bland annat Helen Lehman Mark o Exploateringsingenjör som berättade att Kommunen har problem med avloppsvatten och regnvatten på grund av generella kapacitetsutmaningar under jord i hela kommunen. Det finns i nuläget inte tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta hand om vattnet som behöver ledas bort. Då marken omkring Örvallen är sjöbotten och en av de lägsta punkterna i norra Sundbyberg innebär det att vid stora mängder nedfall kommer utmaningarna här vara särskilt stora. Därför kommer staden stå inför speciella utmaningar i detta område. En pumpstation och dess placering kommer att utredas av berörd förvaltning tillsammans med bland annat Solna Stad men också alla intressenter med el- och andra sorters ledningar som passerar området”

Styrelsen har tecknat avtal med ny teknisk fastighetsförvaltare.

Den nya fastighetsförvaltaren heter Svensk fastighetsförvaltning AB och kommer att tillträda 1 januari 2022. Vi återkommer med kontaktuppgifter till den nya fastighetsförvaltaren närmare tillträdet.

Styrelsen jobbar med att ta fram en ny och hållbar underhållsplan för våra hus.

Styrelsen har under sommar/höst börjat arbeta fram en ny underhållsplan för våra hus som bygger på sak kunniga utlåtanden/besiktningar av olika anläggningar då den tidigare underhållsplanen mer har byggt på antaganden. Vi gör detta för att få en mer realistisk bild av hur mycket pengar föreningen behöver budgetera varje år för framtida renoveringar av våra hus och att säkerhetsställa att renoveringarna/upprustningar sker i rätt tid efter en prioriteringslista. Vi återkommer med mer information om den nya underhållsplanen när vi är färdiga i arbetet med underhållsplanen.

Planerad dräneringen runt våra fastigheter enligt den gamla underhållsplanen.

Styrelsen har tagit ut en sak kunnig besiktningsman som mätt fukt i golv/väggar i husens källarplan (bottenplattan) för att se över behovet av att dränera om runt våra fastigheter. Besiktningen visade att endast hus 9 gav ett litet utslag på fukt i en del av bottenplattan. Vi kommer nu att utvärdera behovet av dränering runt delar av hus 9 ihop med en sak kunnig i dränering flerfamiljshus med skyddsrum.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 5 Januari, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Nu när många boende tänder levande ljus i hemmet, glöm inte bort att kontrollera funktionen på din brandvarnare!

God Jul och Gott nytt år önskar Styrelsen Brf Hästhoven

6 sep 2021

September Nyheter 2021

2021-09-06 13:32

Sundbyberg 2021-09

Septembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har ännu inte fått något startdatum för det planerade projektet och återkommer till er boende så fort vi har mer information.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen fortsätter att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras under hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet skedde den 18 augusti.

Besiktningen är nu utförd och gick problemfritt. PW Bad & Bygg AB som utförde stambytet har från den 18 augusti 2 månader framåt på sig att åtgärda besiktningsanmärkningarna i berörda lägenheter.

Sopsugsprojektet

I samband med schaktarbetet aviserade vi i tidigare nyhetsbrev om att träd skulle bli tvungna att fällas/tas bort då rötterna skulle bli kraftigt skadade vid schaktarbetet. Styrelsen har mottagit blandade känslor från boende i samband med borttagningen av träden, några upplevde det med glädje då dom fick ljusare inne i lägenheten och upplevde en vackrare utsikt, andra upplevde det med sorg och en del med ilska. Styrelsen fick även frågan om vi hade tillstånd att fälla lönnträden som stod på föreningens mark. Kommunen svar är att föreningen inte behöver/behövde tillstånd för att fälla lönnarna som stod på föreningens mark. Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter arbetet med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus och har nu förberett marken för att kunna montera sopnedkasten som kommer att placeras mellan hus 9-11 ut mot gatan och mellan hus 13-15 ut mot gatan. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast utomhus.

Enkätförfrågan ”vilka aktivitet vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in 69 stycken svar från er boende med förslag på vad vi kan göra med dom tomställda lokalerna, sista svarsdag för enkäten var 30 Juni 2021.
Sammanställningen ser ut på följande sätt


Örsvängen 11 Lokal, (större lokal)
53% vill ha övernattningslägenhet
25% vill ha bastu/relax
23% vill ha gym


Örsvängen 13 Lokal (mindre lokal)
38% Bastu/relax
30% Gym
22% övernattningslägenhet.
Styrelsen kommer nu att ta fram en skiss på hur en övernattningslägenhet kan planeras i lokalen Örsv 11, och en skiss på hur en bastu/relax kan planeras i lokalen Örsv 13. Skisser kommer vi sedan att presentera för er medlemmar inför årsstämman 2022.

Förtydligande om hur boende lättast kontaktar styrelsen för frågor eller ärenden.

Lämpligast gör man ett mailärende till kontakt@brfhasthoven2.se alternativt lägger en lapp med sitt ärende i styrelsens brevlåda utanför hus 9. Styrelsen arbete sker i ett teamwork mellan styrelsemedlemmarna och vi försöker sedan besvara ert ärende så fort det är möjligt. Självklart försöker vi vara behjälpliga vid spontana frågor från boende som kan uppstå i trapphus, hiss eller i anslutning till våra hus. Vi styrelsemedlemmar är också era grannar och kan vara upptagna eller stressade av olika privata anledningar och hinner då kanske inte besvara frågor/funderingar.

Hur beslut röstas fram i styrelsearbetet.

Ingen enskild styrelsemedlem är ensam ansvarig för några styrelsebeslut, hur styrelsebeslut röstas fram i en styrelse kan man läsa mera om i Bostadsrättslagen. Styrelsens protokoll är inte offentlig handling för medlemmar då det råder sekretess och tystnadsplikt för styrelsen om vad som diskuterats eller beslutats på styrelsemöten vilket bland annat kan innebära känsliga ämnen så som störningar, betalningssvårigheter. Inför föreningsstämman granskas styrelseprotokollen av utsedd revisor för föreningen. Styrelsen informera er medlemmar/boende löpande genom nyhetsbrev vad som planeras eller är på gång i eller utanför våra fastigheter.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Styrelsen har köpt nya slangvindor med längre slang för bevattning blommor/rabatter.

Vi har köpt nya slangvindor till alla husen och kommer att ställa ut dom till våren-22 i tvättstugans lilla förråd direkt du kommer in i tvättstugan, första dörren till vänster.

Örsvängen 11 tvättstugans nya torktumlare har haft ett längre driftstopp.

Den nyinköpta torktumlaren som installerades i April har varit avstängd sedan i början av Augusti och en garantireparation ska utföras genom ett kompressorbyte. Styrelsen håller på att undersöka varför garantireparationen tagit så lång tid och återkommer med besked när vi fått ett svar, till alla boende Örsv 11 som har hört utav sig till styrelsen .

Nästa Öppethus

Onsdag den 6 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln, Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en fin september månad!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

Navigation