10 feb 2023

Nyhetsbrev februari 2023

2023-02-10 14:07

Sundbyberg 2023-02-10

Februari nyheter 2023

Styrelsen börjar med att önska alla boende en God fortsättning på det nya året!

24 november -22 närvarade delar av styrelsen på ett möte vi blev kallade till av Lantmäteriet

Sundbybergs stad ihop med flera av stadens aktörer har ansökt om fastighetsreglering, omprövning av ledningsrätt samt omprövning av gemensamhetsanläggningar och skälet är då att genomföra åtgärder i enlighet med den nya detaljplanen för området -ny större Örskola och ny Örhall. Staden vill även ”köpa” 0,6 kvm mark i slutet av gräsytan utanför Örsvängen 9 vilket styrelsen har bestridit.

Ingen planerad avgiftshöjning för medlemmarna

Styrelsens ambition är att inte höja medlemsavgiften under 2023. För att förebygga en avgiftshöjning kommer vi bli tvungna att prioritera vilka projekt som skall utföras under 2023. Projekt som vi planerar att utföra 2023 är att avsluta stambytet (stamrör i bottenplattan källarplan, under våra hus och i vår mark utanför våra hus) och projektet med byte av stamventiler källarstråk, byte radiatorventiler och termostater i samtliga lägenheter och allmänna utrymmen inklusive injustering av radiatorventilerna, projektet genererar besparing av fjärrvärmekostnaden (uppvärmningskostnad) för föreningen.

Våra nya hissar

Alla fel eller driftstopp på föreningens nya hissar ska felanmälans direkt till Kone 077-150 00 00. Tänk på att täcka golv och väggar med tex kartong/grövre papp om ni ska fraktar saker i hissen som kan skada ytorna så vi behåller våra nya fina hissar oskadade.

Planerad cykelrumsröjning och barnvagnsrumsröjning

Rebicycle kommer sköta röjningen av cyklar, barnvagnar och pulkor i våra hus och den kommer ske i slutet på februari. Ni har fått ett första informationsbrev i era brevlådor, mer information kommer närmare själva röjningen. Ni kommer att få 3 stycken uppmärkningsband, dessa ska placeras på era cyklar, barnvagnar och pulkor som ni vill behålla. Ej uppmärkta föremål kommer att omhändertas av Rebicycle. Behöver ni fler än 3 uppmärkningsband kontaktar ni info@rebicycle.se innan den 15 februari. Ni behöver ange namn, adress samt hur många extra uppmärkningsband ni behöver.

Flera sandlådor

Styrelsen har kompletterat med sandlådor utanför varje hus. Behöver du sand för sanda vid din bil på parkeringen eller tycker det är halt utanför ditt hus och du vill stödsanda så går det jättebra att ta sand ur sandlådorna som nu finns utanför varje hus.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Utredning pågår om utrymmet är lämpligt att använda som laddplats för el-cyklar, el-sparkcyklar och liknande mindre elfordon som många boende idag laddar inne i sina lägenheter. Brandskyddsmyndigheten har svarat skriftligt

Föreningens avtal med Sveriges fastighetsförvaltning AB

Styrelsen har haft problem med samarbete med S-AB under året 2022. S-AB har bytt ut föreningens förvaltare 3-4 gånger under 2022. Styrelsen kommer att kalla till ett möte med S-AB nya tillsatta förvaltare under februari för att försöka få ett fungerande samarbete under 2023.

Förhandling pågår för hyreshöjning föreningens hyresrätter

Det var några år sedan föreningen hade hyreshöjning för våra hyresgäster. Vi har ökade driftskostnader för föreningen och det är nu dags för hyreshöjning fr o m 1 februari 2023. Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är fortfarande inte överens om 2023 års hyreshöjning. Fastighetsägarna har sänkt sitt bud från 9,3% till 8,9% och Hyresgästföreningen står fast vid 2,8%.

Vi återkommer så fort förhandlingar är klara.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider:

Måndag - Fredag kl 09:00-17:00

Lördag - Söndag kl 12.00-17.00

Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Störande ljud kvällstid

Styrelsen har fått klagomål på att det ibland förekommer störande ljud ifrån närliggande lägenheter där det pågår tv-spel/dataspel/TV tittande. Tänk på att använda hörlurar istället för att ha ljudet via högtalare, undvik hög röst och slag i tangentbord och liknande då det är störande för dina grannar som försöker sova och skall arbeta dagen efter.

Utdrag från BRF Hästhovens stadgar:

§ 6. Störningar För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Man får inte störa genom att föra oväsen och detta är extra angeläget att följa kl. 22.00–07.00

Nästa Öppethus

Onsdag den 1 mars, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 maj 2022

Informationsmöte inför hissbyte våra fastigheter

2022-05-12 15:52

Kone kommer och informerar om tidsplanen, hur hela processen kommer att gå till med demontering gamla hissar och montering nya hissar och svarar på frågor om ni har några gällande hissbytet.

När: Måndag 23/5

Tid: 18.00

Plats: Gräsyta bakom Örsvängen 13

Varmt Välkomna! 

Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2022

Nyhetsbrev April 2022

2022-04-12 19:08

Nyhetsbrev April 2022

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer starta våren/sommaren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Mer information om informationsmöte kommer att aviseras vid ett senare tillfälle.

Planerat hissbyte Örsvängen 9-11 Vecka 23-28

Planerat hissbyte Örsvängen 13-15 Vecka 27-33 (OBS! ändrat startdatum för hissbyte)

OBS! UNDER DESSA VECKOR KOMMER HISSEN VARA UR FUNKTION!

Laddstolpar för elbilar

Styrelsen har beslutat installera laddstolpar för elbilar på parkeringsplatsen. Tidplan för installation kommer vid senare tillfälle.

Föreningsstämma

Tisdagen den 31 Maj klockan 18.00-20.00 kommer föreningens årsstämma att ske på Kulturcentrum i Hallonbergens centrum. Vill du vara med i styrelsen och arbeta för våra hus och påverka ditt boende, anmäl ditt intresse till valberedningen Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tfn 073 321 4663 eller Staffan Pelikan Örsvängen 11, tfn 070 542 7410

.Har du en bra idé till föreningen? Skriv ner den och lämna motionen senast 20 april antingen via e-post kontakt@brfhasthoven2.se eller i styrelsens brevlåda på Örsvängen 9.

Har du haft flugor på besök?

En del boende har fått besök av flugor, troligen gräsflugor. Larverna till gräsflugan utvecklas i gräsmattor där de lever på rotbladlöss. Gräsflugan orsakar ingen skada på människa eller egendom men kan uppfattas som besvärlig då den uppträder i stora mängder och de drabbar ofta samma byggnad år efter år. För att bekämpa flugorna kalkas våra gräsytor i ett första steg och vi kommer även inspektera taken så att ingen växtlighet finns på taken där flugorna kan trivas.

Utbyte av porttelefonerna

Är planerat att ske Onsdagen den 20 April. Vi återkommer med avisering genom e-post och genom anslag i portarnas entréer som en påminnelse att inte glömma ta med sig dom nya portbrickorna vi har delat ut i samtliga boendes brevlådor (om man inte har tillräckligt många av dom nya nycklarna)

Skyddsrum

Styrelsen har fått lite frågor angående föreningens skyddsrum. Skyddsrum finns på Örsvängen 9 och Örsvängen 15, varje skyddsrum är beräknat för 240 stycken personer. Skyddsrum och skyddsrumsmaterial besiktades 2014. Skyddsrumsmaterialet förvaras i elcentralen bredvid hissen på Örsvängen 9 och Örsvängen 15. Skyddsrum ska kunna iordningställas inom 48 timmar, om regeringen beslutar om höjd beredskap i Sverige. Mer information om skyddsrum finns att läsa på MSB https://www.msb.se

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 4 Maj, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en trevlig Påsk

/ Mvh Styrelsen Brf Hästhoven 2

7 feb 2022

Valberedningen informerar medlemmar

2022-02-07 21:27

Hej medlem i Brf Hästhoven 2,                                                                        2 feb 2022

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en viktig uppgift att förvalta vår gemensamma egendom. Våra gamla byggnader har ett stort renoveringsbehov, så många nya projekt måste startas övervakas. Även om den tekniska och ekonomiska förvaltningen samt skötseln är utlagd på entreprenad, är styrelsen ytterst ansvarig och har stor arbetsbörda. Arbetet i styrelsen är inte bara viktigt, men även roligt. Man får lära känna sina grannar, och får kunskap om hur en bostadsrättsförening fungerar och möjlighet att verka för en trevlig förening.

Valberedningen i Brf Hästhoven 2 söker nu medlemmar som vill och har möjlighet att delta i kommande styrelse. Styrelsen har många viktiga uppgifter framöver och vi söker personer både med och utan erfarenhet från styrelsearbete. För att få en vital och fungerande styrelse är det viktigt det kommer in nya personer.

Har man erfarenhet från tidigare styrelsearbete eller erfarenhet från eget företagande är detta givetvis en fördel, men absolut inget krav. Det viktigaste är ett visst mått av disponibel tid samt nyfikenhet och intresse för att vår bostadsrättsförening ska fungera och kunna ta sig an de utmaningar som väntar.

Om du tycker att detta verkar intressant och om du skulle vilja delta i den nya styrelsen som ska väljas på årsstämman nu i vår 2022 samt att du har lite disponibel tid, så ber vi dig att kontakta oss i valberedningen eller skriva ut och fylla i formuläret på baksidan och lägga det i föreningens brevlåda i porten Örsvängen 9. Berätta gärna lite om din bakgrund och ev. erfarenhet och om varför du skulle vilja delta i styrelsearbetet.

Vi ser gärna att du svarar med ditt intresse före 28 feb.

Vänligen

Valberedningen för Brf Hästhoven 2

Katariina Heinistö och Staffan Pelikan

Katariina Heinistö, Örsvängen 15, tel 073 321 4663

Staffan Pelikan Örsvängen 11, tel 070 542 7410

5 dec 2021

December Nyheter 2021

2021-12-05 08:16

Sundbyberg 2021-12

Decembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem och porttelefoner

Fastigheternas låscylindrar är nu utbytta, det som kvarstår är utbyte av fastigheternas porttelefoner. Innan dom nya porttelefonerna är installerade kan det pågå driftstörning att ringa från porttelefonen och att öppna entrédörren från telefonerna.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har skrivit avtal med LS Tak Sverige AB för att utföra den mindre renoveringen utav husens tak enligt utlåtandet från oberoende sakkunnig i tak. Takarbetet är påbörjat i hus 9.

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer troligt starta våren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Informationsmöte sker i god tid innan planerat hissarbetet påbörjas.

Sopsugsprojektet

Dom nya sopnedkasten placerade mellan hus 9-11 och 13-15 ut mot gatan är nu monterade. Driftsättningen av den nya sopsugen beräknas ske första kvartalet 2022. Sundbyberg Avfall & Vatten har gått runt i våra fastigheter och ringt på hos boende för att besvara frågor om hur man sorterar sitt avfall på rätt sätt i dom olika fraktionerna och även delat ut sorteringsmaterial. När den nya sopsugen är driftsatt kommer dom gröna tillfälliga kärlen för restavfall tas bort och matavfallsorterings kärlen kommer att stängas ner. Viktigt att tänka på är att använda dom nya bruna påsarna som tejpas ihop när sopsugen är driftsatt.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Vi har rivit ut gamla sopsugen inne i våra fastigheter, utrymmet är rengjort och skall nu målas för att sedan kunna användas som cykelrum då vi ser att vi har brist på cykelplatser

Kommunens fortsatta tidsplan för detaljplanearbetet ny större Örskola och ny Örhall

Detaljplan vann laga kraft 6 maj 2021. I stort ser kommunens planering ut på följande sätt, nu börjar kommunens arbeten för att genomföra detaljplanen: lantmäteriförrättning (LM), förberedande arbeten (såsom lednings-omläggningar, ordnande av allmän plats), byggnation av skola och idrottshall. Prel. Tidplan

–Lantmäteriförrättning 2021-2022

–Upphandling 2022-2023

–Byggnation 2023-2025

Föreningen kommer fortfarande ha möjlighet att överklaga bygglovet.

27 september närvarade delar av styrelsen på ett informationsmöte i kommunhuset som handlade om Örvallens framtid

Från Sundbybergs Stad närvarade bland annat Helen Lehman Mark o Exploateringsingenjör som berättade att Kommunen har problem med avloppsvatten och regnvatten på grund av generella kapacitetsutmaningar under jord i hela kommunen. Det finns i nuläget inte tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta hand om vattnet som behöver ledas bort. Då marken omkring Örvallen är sjöbotten och en av de lägsta punkterna i norra Sundbyberg innebär det att vid stora mängder nedfall kommer utmaningarna här vara särskilt stora. Därför kommer staden stå inför speciella utmaningar i detta område. En pumpstation och dess placering kommer att utredas av berörd förvaltning tillsammans med bland annat Solna Stad men också alla intressenter med el- och andra sorters ledningar som passerar området”

Styrelsen har tecknat avtal med ny teknisk fastighetsförvaltare.

Den nya fastighetsförvaltaren heter Svensk fastighetsförvaltning AB och kommer att tillträda 1 januari 2022. Vi återkommer med kontaktuppgifter till den nya fastighetsförvaltaren närmare tillträdet.

Styrelsen jobbar med att ta fram en ny och hållbar underhållsplan för våra hus.

Styrelsen har under sommar/höst börjat arbeta fram en ny underhållsplan för våra hus som bygger på sak kunniga utlåtanden/besiktningar av olika anläggningar då den tidigare underhållsplanen mer har byggt på antaganden. Vi gör detta för att få en mer realistisk bild av hur mycket pengar föreningen behöver budgetera varje år för framtida renoveringar av våra hus och att säkerhetsställa att renoveringarna/upprustningar sker i rätt tid efter en prioriteringslista. Vi återkommer med mer information om den nya underhållsplanen när vi är färdiga i arbetet med underhållsplanen.

Planerad dräneringen runt våra fastigheter enligt den gamla underhållsplanen.

Styrelsen har tagit ut en sak kunnig besiktningsman som mätt fukt i golv/väggar i husens källarplan (bottenplattan) för att se över behovet av att dränera om runt våra fastigheter. Besiktningen visade att endast hus 9 gav ett litet utslag på fukt i en del av bottenplattan. Vi kommer nu att utvärdera behovet av dränering runt delar av hus 9 ihop med en sak kunnig i dränering flerfamiljshus med skyddsrum.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 5 Januari, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Nu när många boende tänder levande ljus i hemmet, glöm inte bort att kontrollera funktionen på din brandvarnare!

God Jul och Gott nytt år önskar Styrelsen Brf Hästhoven

Besöksräknare

78 376 besökare sedan 2016-09-02

Kalender
  • Öppet hus Juni
    2023-06-07 18:30
  • Årsstämma 2023
    2023-06-15 18:00