17 aug 2021

Information till boende 2021-08-17

2021-08-17 14:18

Vår Tekniska fastighetsförvaltare FT Drift har bytt sin mailadress till kundservice@ftdrift.se.


Vi vill uppmärksamma alla boende i Hästhoven 2 på tvättstugornas trivselregler och att dessa skall efterlevas av alla boende.

För alla boendes trivsel har vi regler för tvättstugan

 • Tvättstugan kan användas alla dagar kl. 07:00 – 22:00
 • Maskinerna stängs av automatiskt kl. 22:00.
 • Tvättider bokas på listan i skåpet utanför tvättstugan med lgh-nr (ex. 1201).
 • Ett ej utnyttjat tvättpass kan användas av annan boende efter 60 min.
 • Endast ett tvättpass får förbokas när bokat tvättpass är påbörjat.
 • När tvättpasset påbörjats kan nästa tvättpass bokas.
 • Vardagar (Måndag-Fredag) morgonpass 07:00 – 13:00 får dubbelbokas.
 • Städning - Du städar själv tvättstugan innan du avslutat ditt tvättpass
 • Torka rent ovanpå tvättmaskinerna och torktumlaren, lämna tvättmedelsfackens luckor öppna för vädring så vi slipper mögelangrepp
 • Torka rent arbetsbord och tvätt/diskho
 • Sopa av golvet i tork- och tvättrum
 • Våttorka golvet i tork- och tvättrum
 • Rengör luddfiltret i torktumlaren och i torkskåpet
 • Släng ludd/damm i soppåsen

Övrigt
I den lilla soptunnan får endast ludd slängas. Tvättmedelsförpackningar och liknande ska källsorteras av boende själv. Mattor och dylikt får endast tvättas i grovtvättstugan som finns i hus 15, bokningslista finns utanför grovtvättstugan.
Trivsel
När du lämnar tvättstugan, se till att det är rent och städat efter dig. Husdjur såsom hundar och katter får inte medtagas. Det är förbjudet att röka i tvättstugan. Barn får inte vistas i tvättstugan utan vuxens sällskap.

Trevlig tvättstund! 😊

17 aug 2021

Sommarnyheter 2021

2021-08-17 14:07

Sommarnyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har tecknat avtal med Axlås för att byta ut låssystemet i husens allmänna utrymmen och planerad start för utbytet är under tidig höst. I samband med att vi installerar det nya iLOQ låssystemet så kommer vi också att byta ut fastigheternas porttelefoner till nya modernare som är kompatibla till den nya ILOQ nyckeln. Samtliga portbrickor du har idag kommer att fortsätta att låsa upp entrédörren. Alla hushåll kommer att få 2 st iLOQ nycklar som du kommer att kunna öppna alla dörrar du ska ha tillträde till i din fastighets allmänna utrymmen så som barnvagnsrum, cykelrum, tvättstuga, grovtvättstuga och dom nya sopsugsnedkasten när dom är färdigställda. Vi kommer närmare uppstarten av projektet att gå ut med mera information hur alla boende kan beställa fler nycklar vid behov och vad kostnaden per nyckel kommer att bli.

Ett erbjudande till samtliga boende kommer att gå ut om att få möjlighet att byta ut sin lägenhetscylinder (godkänd av hemförsäkringsbolagen) kostnaden för detta cylinderbyte står boende själv för (iLOQ nyckeln till fastigheten kommer då även att kunna öppna lägenhetens patent lås).

All administration/programmering av lägenhetscylinder och behörigheten till lägenhetscylindern kommer ske genom Axlås som har kontor i Kista.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har tagit ut en oberoende sak kunnig besiktningsman för att besikta våra fastigheters tak. Besiktningsutlåtandet var minst 8-10 års livslängd till för våra tak och då med några betydligt mindre åtgärder än att behöva byta ut hela taken. Vi håller redan på att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras tidig hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade 2 års besiktning kommer att utföras 18 augusti. Berörda lägenheter som anmält garanti fel kommer att aviseras inför besöket i brevlådan och via mail. OBS! Detta gäller inte sprucket kakel då denna besiktning kommer att utföras separat, vi återkommer i sprucken kakel ärende när vi har mer information.

Överklagan Mark & Miljööverdomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen

Tyvärr fick vi avslag från Mark & Miljööverdomstolen i vår och Kavaljersbackens överklagan om prövningstillstånd med standard skälet ”Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd” och att Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Beskärning av buskage och markarbeten

Det har utförts beskärning av högt buskage på gaveln av hus 13 mot Malins park då buskaget växte in i husets fasad. Potthålen på parkeringsytan är nu lagade. Dagvattenbrunnslock är utbytt utanför hus 9 då befintligt var trasigt.

Sopsugsprojektet

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast. I samband med schaktarbetet kommer 2 st träd i nära anslutning till dom nya nedkasten bli tvunget att tas bort, 1 st träd vid 9-11 och 1st träd 13-15 då rötterna kommer att skadas svårt vid schaktarbetet. När sopsugsnedkasten är driftsatta ska alla boende kunna kasta restavfall i 2 nedkast, matavfall i ett nedkast och tidningar i ett nedkast. Vi har även kommunens sorteringsstation för sortering plast, glas, wellpapp osv vid Örvallens fotbollsplan mitt emot hus 9.

Enkätförfrågan/utskicket ”vilka aktiviteter vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in närmare 75 stycken svar/förslag på vår enkätundersökning! som vi nu håller på att sammanställa och redovisa i nästa nyhetsbrev. Woow och så kul att så många boende engagerar sig med att komma med förslag till verksamhet i våra tomma utrymmen! :-)

NÄSTA ÖPPETHUS

är den 4 augusti, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på gaveln av Örsvängen 9.

Vi önskar alla boende en fortsatt fin sommar

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

9 maj 2021

Nyhetsbrev Maj 2021

2021-05-09 18:25

Sundbyberg 2021-05-09

Maj nyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Tidigare styrelses planerade och uppstartade projekt kommer att bli försenade på grund av att avtalen som signerats med företagen visat sig vara felaktigt signerade. Nuvarande styrelse har fått detta bekräftat av bolagsverket. Detta innebär att nuvarande styrelse måste signera om avtal vi beslutat att fortsätta utföra under vår/sommar/höst/vinter 2021.

Tvättstugornas planerade renovering kommer att senareläggas då styrelsen inte anser att det är ett brådskande projekt och kommer därför inte att utföras i år.

Utbyte av låssystem i våra hus

Styrelsen har beslutat att fortsätta arbetet med utbytet av låssystem/cylindrar i skalskydd (fastigheternas ytterdörrar) och allmänna utrymmen (Tvättstuga, barnvagnsrum, lägenhetsförrådsutrymmen och teknikutrymmen). I samband med detta arbete kommer vi att byta ut utvalda ståldörrar till ståldörrar med en glasruta i som gör utrymmena tryggare/säkrare, till exempel dörren ut till källaren och dörren in till tvättstugan. Vi kommer också att byta ut dörrar som innehåller asbest för att säkerhetsställa framtida reparationer i/på dörrarna.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar.

Planerad Relining av bottenplattan (källare) för att slutföra stambytet.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att ta in offerter för att slutföra relining av hus 9,13 och 15. I detta arbete kommer tvättstugornas avlopp att beröras då reiling skall ske även av dessa avloppsrör, mer information om reliningen kommer när avtal är tecknat.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade besiktningen kommer att utföras under hösten 2021, vi återkommer med datum och tid för besiktningen.

Injustering/byte ventiler på värmestammar i källarstråk och radiatorer i lägenheter och allmännautrymmen planeras att starta sen sommar/tidig höst 2021.

Styrelsen arbetar med att ta in offerter för detta arbete som innebär kostnadsbesparingar för föreningen i form av minskade uppvärmningskostnader för husen. Vi ser att fler och fler åldersgrupper nu får vaccinera sig mot Covid-19 vilket underlättar att utföra detta planerade projekt. Hantverkare kommer att behöva få tillträde till samtliga lägenheter i våra fastigheter för att byta ut ventil och termostat vred på radiatorerna (elementen). Styrelsen återkommer med uppstartsdatum till boende när avtal är signerade.

Överklagan till Mark & Miljödomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen.

Överklagan som föreningen gjorde 2020.18.12 fick avslag av Nacka Tingsrätt 2021.04.15. Styrelsen har beslutat att fortsätta överklaga byggnadernas storlek och dess påverkan för boendes närmiljö i form av buller, ljusinsläpp mm ihop med Brf Kavaljersbacken. I första skedet har vi begärt anstånd för överklagan för att i samarbetet med Brf kavaljersbacken samla krafterna, kunskapen att jobba fram en ny överklagan ihop med advokatbyrå Landahl . Samarbetet med Brf Kavaljersbacken innebär att föreningen halverar kostnaderna som en överklagan med hjälp av en advokatbyrå innebär.

Beskärning av träd utanför hus 11

Det kommer att ske en lättare beskärning av enstaka träd utanför hus 11 för att arbetet med nya sopsugrören skall kunna fortsätta. Beskärningen utförs av Sundbyberg avfall & vatten.

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter

Målningen av dörrar i allmänna utrymmen.

Dörrarna har besiktats och kommer att bättringsmålas där färg har släppt eller är bristfällig målade. Hus 9 kommer att få samtliga dörrar målade en 2a gång då detta arbete inte blivit utfört. Detta arbete kommer att påbörjas redan på Måndag 10 Maj 2021.

Lagning av ”potthål” på parkeringsytan

Styrelsen har beställt lagning av den skadade asfalten där det bildats djupare hål på parkeringsytan. Vi återkommer med datum för reparationen av parkeringsytan.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

ÖPPETHUS

Nästa öppethus är den 2 Juni, ni träffar delar av styrelsen på gaveln av Örsvängen 9. Varmt välkommen! 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

26 apr 2021

Nyhetsbrev April 2021

2021-04-26 18:00

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Vi vill börja med att be om ursäkt för sent nyhetsbrev efter årsstämman som var i Malins Park (bakom våra hus) den 14 April 2021. Omständigheter som en pågående Covid-19 epidemi är delvis orsaken till förseningen av att signera protokollet från årsstämman som måste ske innan registrering av ny styrelse kan ske till Bolagsverket.

Vi/nya styrelsemedlemmar tackar ödmjukast för förtroendet från medlemmarna i Brf Hästhoven 2 som röstade fram oss som föreningens nya styrelse.

Vi har konstituerat oss enligt följande

Ordinarie ledamöter

Aaron Timstråhle (hus 15) Ordförande

Tommy Wik (hus 15) V Ordförande

Eva Pavoni (hus 13) Kassör

Jeanette Johansson (hus 9) Sekreterare

Djuro Andric (hus 13)

Bo Mattsson (hus 15)

Tobias Boberg (hus 15)

Suppleanter

Marianne Simon (hus15)

Jessica Gasslander (hus 11)

ÖPPETHUS

Vi har den glädjande nyheten att vi kommer att återuppta Öppet hus första onsdagen varje månad. Hela den nya styrelsen kommer att försöka delta på öppet hus Onsdag den 5 Maj klockan 18.30-19.15, vi träffas på ett Covid-19 säkert avstånd på Örsvängen 9 gaveln ut mot gatan. Varmt välkommen!

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter sitt planerade arbete med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus med start Måndag 26 April vilket innebär att gata och trottoar närmast våra hus kommer att grävas upp. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

I samband med det planerade sopsugsarbetet som sker utanför våra hus kommer det att monteras en vibrationsmätare på samtliga av våra fastigheter vilket innebär ett mycket litet ingrepp på 8mm på våra fastigheter, samtidigt sker en besiktning av våra hus fasader.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2021

Styrelsen informerar

2021-04-12 21:39

Se bifogat nyhetsbrev.