5 dec 2021

December Nyheter 2021

2021-12-05 08:16

Sundbyberg 2021-12

Decembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem och porttelefoner

Fastigheternas låscylindrar är nu utbytta, det som kvarstår är utbyte av fastigheternas porttelefoner. Innan dom nya porttelefonerna är installerade kan det pågå driftstörning att ringa från porttelefonen och att öppna entrédörren från telefonerna.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har skrivit avtal med LS Tak Sverige AB för att utföra den mindre renoveringen utav husens tak enligt utlåtandet från oberoende sakkunnig i tak. Takarbetet är påbörjat i hus 9.

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer troligt starta våren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Informationsmöte sker i god tid innan planerat hissarbetet påbörjas.

Sopsugsprojektet

Dom nya sopnedkasten placerade mellan hus 9-11 och 13-15 ut mot gatan är nu monterade. Driftsättningen av den nya sopsugen beräknas ske första kvartalet 2022. Sundbyberg Avfall & Vatten har gått runt i våra fastigheter och ringt på hos boende för att besvara frågor om hur man sorterar sitt avfall på rätt sätt i dom olika fraktionerna och även delat ut sorteringsmaterial. När den nya sopsugen är driftsatt kommer dom gröna tillfälliga kärlen för restavfall tas bort och matavfallsorterings kärlen kommer att stängas ner. Viktigt att tänka på är att använda dom nya bruna påsarna som tejpas ihop när sopsugen är driftsatt.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Vi har rivit ut gamla sopsugen inne i våra fastigheter, utrymmet är rengjort och skall nu målas för att sedan kunna användas som cykelrum då vi ser att vi har brist på cykelplatser

Kommunens fortsatta tidsplan för detaljplanearbetet ny större Örskola och ny Örhall

Detaljplan vann laga kraft 6 maj 2021. I stort ser kommunens planering ut på följande sätt, nu börjar kommunens arbeten för att genomföra detaljplanen: lantmäteriförrättning (LM), förberedande arbeten (såsom lednings-omläggningar, ordnande av allmän plats), byggnation av skola och idrottshall. Prel. Tidplan

–Lantmäteriförrättning 2021-2022

–Upphandling 2022-2023

–Byggnation 2023-2025

Föreningen kommer fortfarande ha möjlighet att överklaga bygglovet.

27 september närvarade delar av styrelsen på ett informationsmöte i kommunhuset som handlade om Örvallens framtid

Från Sundbybergs Stad närvarade bland annat Helen Lehman Mark o Exploateringsingenjör som berättade att Kommunen har problem med avloppsvatten och regnvatten på grund av generella kapacitetsutmaningar under jord i hela kommunen. Det finns i nuläget inte tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta hand om vattnet som behöver ledas bort. Då marken omkring Örvallen är sjöbotten och en av de lägsta punkterna i norra Sundbyberg innebär det att vid stora mängder nedfall kommer utmaningarna här vara särskilt stora. Därför kommer staden stå inför speciella utmaningar i detta område. En pumpstation och dess placering kommer att utredas av berörd förvaltning tillsammans med bland annat Solna Stad men också alla intressenter med el- och andra sorters ledningar som passerar området”

Styrelsen har tecknat avtal med ny teknisk fastighetsförvaltare.

Den nya fastighetsförvaltaren heter Svensk fastighetsförvaltning AB och kommer att tillträda 1 januari 2022. Vi återkommer med kontaktuppgifter till den nya fastighetsförvaltaren närmare tillträdet.

Styrelsen jobbar med att ta fram en ny och hållbar underhållsplan för våra hus.

Styrelsen har under sommar/höst börjat arbeta fram en ny underhållsplan för våra hus som bygger på sak kunniga utlåtanden/besiktningar av olika anläggningar då den tidigare underhållsplanen mer har byggt på antaganden. Vi gör detta för att få en mer realistisk bild av hur mycket pengar föreningen behöver budgetera varje år för framtida renoveringar av våra hus och att säkerhetsställa att renoveringarna/upprustningar sker i rätt tid efter en prioriteringslista. Vi återkommer med mer information om den nya underhållsplanen när vi är färdiga i arbetet med underhållsplanen.

Planerad dräneringen runt våra fastigheter enligt den gamla underhållsplanen.

Styrelsen har tagit ut en sak kunnig besiktningsman som mätt fukt i golv/väggar i husens källarplan (bottenplattan) för att se över behovet av att dränera om runt våra fastigheter. Besiktningen visade att endast hus 9 gav ett litet utslag på fukt i en del av bottenplattan. Vi kommer nu att utvärdera behovet av dränering runt delar av hus 9 ihop med en sak kunnig i dränering flerfamiljshus med skyddsrum.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 5 Januari, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Nu när många boende tänder levande ljus i hemmet, glöm inte bort att kontrollera funktionen på din brandvarnare!

God Jul och Gott nytt år önskar Styrelsen Brf Hästhoven