5 dec 2021

December Nyheter 2021

2021-12-05 08:16

Sundbyberg 2021-12

Decembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem och porttelefoner

Fastigheternas låscylindrar är nu utbytta, det som kvarstår är utbyte av fastigheternas porttelefoner. Innan dom nya porttelefonerna är installerade kan det pågå driftstörning att ringa från porttelefonen och att öppna entrédörren från telefonerna.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har skrivit avtal med LS Tak Sverige AB för att utföra den mindre renoveringen utav husens tak enligt utlåtandet från oberoende sakkunnig i tak. Takarbetet är påbörjat i hus 9.

Byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har tagit beslut på att fortsätta samarbetet med Kone som kommer att byta ut fastigheternas hissar. Detta projekt kommer troligt starta våren 2022. Kone kommer att ha informationsmöte med alla boende för att svara på frågor och berätta om tidsplanen för att byta ut en hiss. Informationsmöte sker i god tid innan planerat hissarbetet påbörjas.

Sopsugsprojektet

Dom nya sopnedkasten placerade mellan hus 9-11 och 13-15 ut mot gatan är nu monterade. Driftsättningen av den nya sopsugen beräknas ske första kvartalet 2022. Sundbyberg Avfall & Vatten har gått runt i våra fastigheter och ringt på hos boende för att besvara frågor om hur man sorterar sitt avfall på rätt sätt i dom olika fraktionerna och även delat ut sorteringsmaterial. När den nya sopsugen är driftsatt kommer dom gröna tillfälliga kärlen för restavfall tas bort och matavfallsorterings kärlen kommer att stängas ner. Viktigt att tänka på är att använda dom nya bruna påsarna som tejpas ihop när sopsugen är driftsatt.

Sopsugsutrymmet inne i våra fastigheter

Vi har rivit ut gamla sopsugen inne i våra fastigheter, utrymmet är rengjort och skall nu målas för att sedan kunna användas som cykelrum då vi ser att vi har brist på cykelplatser

Kommunens fortsatta tidsplan för detaljplanearbetet ny större Örskola och ny Örhall

Detaljplan vann laga kraft 6 maj 2021. I stort ser kommunens planering ut på följande sätt, nu börjar kommunens arbeten för att genomföra detaljplanen: lantmäteriförrättning (LM), förberedande arbeten (såsom lednings-omläggningar, ordnande av allmän plats), byggnation av skola och idrottshall. Prel. Tidplan

–Lantmäteriförrättning 2021-2022

–Upphandling 2022-2023

–Byggnation 2023-2025

Föreningen kommer fortfarande ha möjlighet att överklaga bygglovet.

27 september närvarade delar av styrelsen på ett informationsmöte i kommunhuset som handlade om Örvallens framtid

Från Sundbybergs Stad närvarade bland annat Helen Lehman Mark o Exploateringsingenjör som berättade att Kommunen har problem med avloppsvatten och regnvatten på grund av generella kapacitetsutmaningar under jord i hela kommunen. Det finns i nuläget inte tillräckligt dimensionerade ledningar för att ta hand om vattnet som behöver ledas bort. Då marken omkring Örvallen är sjöbotten och en av de lägsta punkterna i norra Sundbyberg innebär det att vid stora mängder nedfall kommer utmaningarna här vara särskilt stora. Därför kommer staden stå inför speciella utmaningar i detta område. En pumpstation och dess placering kommer att utredas av berörd förvaltning tillsammans med bland annat Solna Stad men också alla intressenter med el- och andra sorters ledningar som passerar området”

Styrelsen har tecknat avtal med ny teknisk fastighetsförvaltare.

Den nya fastighetsförvaltaren heter Svensk fastighetsförvaltning AB och kommer att tillträda 1 januari 2022. Vi återkommer med kontaktuppgifter till den nya fastighetsförvaltaren närmare tillträdet.

Styrelsen jobbar med att ta fram en ny och hållbar underhållsplan för våra hus.

Styrelsen har under sommar/höst börjat arbeta fram en ny underhållsplan för våra hus som bygger på sak kunniga utlåtanden/besiktningar av olika anläggningar då den tidigare underhållsplanen mer har byggt på antaganden. Vi gör detta för att få en mer realistisk bild av hur mycket pengar föreningen behöver budgetera varje år för framtida renoveringar av våra hus och att säkerhetsställa att renoveringarna/upprustningar sker i rätt tid efter en prioriteringslista. Vi återkommer med mer information om den nya underhållsplanen när vi är färdiga i arbetet med underhållsplanen.

Planerad dräneringen runt våra fastigheter enligt den gamla underhållsplanen.

Styrelsen har tagit ut en sak kunnig besiktningsman som mätt fukt i golv/väggar i husens källarplan (bottenplattan) för att se över behovet av att dränera om runt våra fastigheter. Besiktningen visade att endast hus 9 gav ett litet utslag på fukt i en del av bottenplattan. Vi kommer nu att utvärdera behovet av dränering runt delar av hus 9 ihop med en sak kunnig i dränering flerfamiljshus med skyddsrum.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Nästa Öppethus

Onsdag den 5 Januari, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9, ingång från gaveln. Välkomna :-)

Nu när många boende tänder levande ljus i hemmet, glöm inte bort att kontrollera funktionen på din brandvarnare!

God Jul och Gott nytt år önskar Styrelsen Brf Hästhoven

6 sep 2021

September Nyheter 2021

2021-09-06 13:32

Sundbyberg 2021-09

Septembernyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har ännu inte fått något startdatum för det planerade projektet och återkommer till er boende så fort vi har mer information.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen fortsätter att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras under hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet skedde den 18 augusti.

Besiktningen är nu utförd och gick problemfritt. PW Bad & Bygg AB som utförde stambytet har från den 18 augusti 2 månader framåt på sig att åtgärda besiktningsanmärkningarna i berörda lägenheter.

Sopsugsprojektet

I samband med schaktarbetet aviserade vi i tidigare nyhetsbrev om att träd skulle bli tvungna att fällas/tas bort då rötterna skulle bli kraftigt skadade vid schaktarbetet. Styrelsen har mottagit blandade känslor från boende i samband med borttagningen av träden, några upplevde det med glädje då dom fick ljusare inne i lägenheten och upplevde en vackrare utsikt, andra upplevde det med sorg och en del med ilska. Styrelsen fick även frågan om vi hade tillstånd att fälla lönnträden som stod på föreningens mark. Kommunen svar är att föreningen inte behöver/behövde tillstånd för att fälla lönnarna som stod på föreningens mark. Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter arbetet med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus och har nu förberett marken för att kunna montera sopnedkasten som kommer att placeras mellan hus 9-11 ut mot gatan och mellan hus 13-15 ut mot gatan. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast utomhus.

Enkätförfrågan ”vilka aktivitet vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in 69 stycken svar från er boende med förslag på vad vi kan göra med dom tomställda lokalerna, sista svarsdag för enkäten var 30 Juni 2021.
Sammanställningen ser ut på följande sätt


Örsvängen 11 Lokal, (större lokal)
53% vill ha övernattningslägenhet
25% vill ha bastu/relax
23% vill ha gym


Örsvängen 13 Lokal (mindre lokal)
38% Bastu/relax
30% Gym
22% övernattningslägenhet.
Styrelsen kommer nu att ta fram en skiss på hur en övernattningslägenhet kan planeras i lokalen Örsv 11, och en skiss på hur en bastu/relax kan planeras i lokalen Örsv 13. Skisser kommer vi sedan att presentera för er medlemmar inför årsstämman 2022.

Förtydligande om hur boende lättast kontaktar styrelsen för frågor eller ärenden.

Lämpligast gör man ett mailärende till kontakt@brfhasthoven2.se alternativt lägger en lapp med sitt ärende i styrelsens brevlåda utanför hus 9. Styrelsen arbete sker i ett teamwork mellan styrelsemedlemmarna och vi försöker sedan besvara ert ärende så fort det är möjligt. Självklart försöker vi vara behjälpliga vid spontana frågor från boende som kan uppstå i trapphus, hiss eller i anslutning till våra hus. Vi styrelsemedlemmar är också era grannar och kan vara upptagna eller stressade av olika privata anledningar och hinner då kanske inte besvara frågor/funderingar.

Hur beslut röstas fram i styrelsearbetet.

Ingen enskild styrelsemedlem är ensam ansvarig för några styrelsebeslut, hur styrelsebeslut röstas fram i en styrelse kan man läsa mera om i Bostadsrättslagen. Styrelsens protokoll är inte offentlig handling för medlemmar då det råder sekretess och tystnadsplikt för styrelsen om vad som diskuterats eller beslutats på styrelsemöten vilket bland annat kan innebära känsliga ämnen så som störningar, betalningssvårigheter. Inför föreningsstämman granskas styrelseprotokollen av utsedd revisor för föreningen. Styrelsen informera er medlemmar/boende löpande genom nyhetsbrev vad som planeras eller är på gång i eller utanför våra fastigheter.

På vilka tider får man bygga om i sin lägenhet

Byggnadsarbeten som bilning/borrning i betong och tyngre hamrande får endast förekomma på följande tider Måndag - Fredag kl 09:00-17:00, Lördag - Söndag kl 12.00-17.00. Övriga tider och på röda helgdagar är inga störande arbeten tillåtna.

Styrelsen har köpt nya slangvindor med längre slang för bevattning blommor/rabatter.

Vi har köpt nya slangvindor till alla husen och kommer att ställa ut dom till våren-22 i tvättstugans lilla förråd direkt du kommer in i tvättstugan, första dörren till vänster.

Örsvängen 11 tvättstugans nya torktumlare har haft ett längre driftstopp.

Den nyinköpta torktumlaren som installerades i April har varit avstängd sedan i början av Augusti och en garantireparation ska utföras genom ett kompressorbyte. Styrelsen håller på att undersöka varför garantireparationen tagit så lång tid och återkommer med besked när vi fått ett svar, till alla boende Örsv 11 som har hört utav sig till styrelsen .

Nästa Öppethus

Onsdag den 6 oktober, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på Örsvängen 9 ingång från gaveln, Välkomna :-)

Vi önskar alla boende en fin september månad!

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

17 aug 2021

Information till boende 2021-08-17

2021-08-17 14:18

Vår Tekniska fastighetsförvaltare FT Drift har bytt sin mailadress till kundservice@ftdrift.se.


Vi vill uppmärksamma alla boende i Hästhoven 2 på tvättstugornas trivselregler och att dessa skall efterlevas av alla boende.

För alla boendes trivsel har vi regler för tvättstugan

 • Tvättstugan kan användas alla dagar kl. 07:00 – 22:00
 • Maskinerna stängs av automatiskt kl. 22:00.
 • Tvättider bokas på listan i skåpet utanför tvättstugan med lgh-nr (ex. 1201).
 • Ett ej utnyttjat tvättpass kan användas av annan boende efter 60 min.
 • Endast ett tvättpass får förbokas när bokat tvättpass är påbörjat.
 • När tvättpasset påbörjats kan nästa tvättpass bokas.
 • Vardagar (Måndag-Fredag) morgonpass 07:00 – 13:00 får dubbelbokas.
 • Städning - Du städar själv tvättstugan innan du avslutat ditt tvättpass
 • Torka rent ovanpå tvättmaskinerna och torktumlaren, lämna tvättmedelsfackens luckor öppna för vädring så vi slipper mögelangrepp
 • Torka rent arbetsbord och tvätt/diskho
 • Sopa av golvet i tork- och tvättrum
 • Våttorka golvet i tork- och tvättrum
 • Rengör luddfiltret i torktumlaren och i torkskåpet
 • Släng ludd/damm i soppåsen

Övrigt
I den lilla soptunnan får endast ludd slängas. Tvättmedelsförpackningar och liknande ska källsorteras av boende själv. Mattor och dylikt får endast tvättas i grovtvättstugan som finns i hus 15, bokningslista finns utanför grovtvättstugan.
Trivsel
När du lämnar tvättstugan, se till att det är rent och städat efter dig. Husdjur såsom hundar och katter får inte medtagas. Det är förbjudet att röka i tvättstugan. Barn får inte vistas i tvättstugan utan vuxens sällskap.

Trevlig tvättstund! 😊

17 aug 2021

Sommarnyheter 2021

2021-08-17 14:07

Sommarnyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Utbyte av fastigheternas låssystem

Styrelsen har tecknat avtal med Axlås för att byta ut låssystemet i husens allmänna utrymmen och planerad start för utbytet är under tidig höst. I samband med att vi installerar det nya iLOQ låssystemet så kommer vi också att byta ut fastigheternas porttelefoner till nya modernare som är kompatibla till den nya ILOQ nyckeln. Samtliga portbrickor du har idag kommer att fortsätta att låsa upp entrédörren. Alla hushåll kommer att få 2 st iLOQ nycklar som du kommer att kunna öppna alla dörrar du ska ha tillträde till i din fastighets allmänna utrymmen så som barnvagnsrum, cykelrum, tvättstuga, grovtvättstuga och dom nya sopsugsnedkasten när dom är färdigställda. Vi kommer närmare uppstarten av projektet att gå ut med mera information hur alla boende kan beställa fler nycklar vid behov och vad kostnaden per nyckel kommer att bli.

Ett erbjudande till samtliga boende kommer att gå ut om att få möjlighet att byta ut sin lägenhetscylinder (godkänd av hemförsäkringsbolagen) kostnaden för detta cylinderbyte står boende själv för (iLOQ nyckeln till fastigheten kommer då även att kunna öppna lägenhetens patent lås).

All administration/programmering av lägenhetscylinder och behörigheten till lägenhetscylindern kommer ske genom Axlås som har kontor i Kista.

Renovering av fastigheternas tak

Styrelsen har tagit ut en oberoende sak kunnig besiktningsman för att besikta våra fastigheters tak. Besiktningsutlåtandet var minst 8-10 års livslängd till för våra tak och då med några betydligt mindre åtgärder än att behöva byta ut hela taken. Vi håller redan på att ta in offerter på besiktningsutlåtandets åtgärder av samtliga våra hus tak som planeras utföras tidig hösten 2021.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar. Detta projekt kommer inte hinna starta innan 2022.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade 2 års besiktning kommer att utföras 18 augusti. Berörda lägenheter som anmält garanti fel kommer att aviseras inför besöket i brevlådan och via mail. OBS! Detta gäller inte sprucket kakel då denna besiktning kommer att utföras separat, vi återkommer i sprucken kakel ärende när vi har mer information.

Överklagan Mark & Miljööverdomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen

Tyvärr fick vi avslag från Mark & Miljööverdomstolen i vår och Kavaljersbackens överklagan om prövningstillstånd med standard skälet ”Det finns inte skäl att meddela prövningstillstånd” och att Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Beskärning av buskage och markarbeten

Det har utförts beskärning av högt buskage på gaveln av hus 13 mot Malins park då buskaget växte in i husets fasad. Potthålen på parkeringsytan är nu lagade. Dagvattenbrunnslock är utbytt utanför hus 9 då befintligt var trasigt.

Sopsugsprojektet

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Hela arbetet beräknas vara helt klart sen höst 2021 och innebär då driftsättning av våra nya sopsugsnedkast. I samband med schaktarbetet kommer 2 st träd i nära anslutning till dom nya nedkasten bli tvunget att tas bort, 1 st träd vid 9-11 och 1st träd 13-15 då rötterna kommer att skadas svårt vid schaktarbetet. När sopsugsnedkasten är driftsatta ska alla boende kunna kasta restavfall i 2 nedkast, matavfall i ett nedkast och tidningar i ett nedkast. Vi har även kommunens sorteringsstation för sortering plast, glas, wellpapp osv vid Örvallens fotbollsplan mitt emot hus 9.

Enkätförfrågan/utskicket ”vilka aktiviteter vill boende ha framöver” i dom 2 tomställda lokalerna i hus 11 och 13.

Det kom in närmare 75 stycken svar/förslag på vår enkätundersökning! som vi nu håller på att sammanställa och redovisa i nästa nyhetsbrev. Woow och så kul att så många boende engagerar sig med att komma med förslag till verksamhet i våra tomma utrymmen! :-)

NÄSTA ÖPPETHUS

är den 4 augusti, ni träffar delar av styrelsen i styrelserummet på gaveln av Örsvängen 9.

Vi önskar alla boende en fortsatt fin sommar

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

9 maj 2021

Nyhetsbrev Maj 2021

2021-05-09 18:25

Sundbyberg 2021-05-09

Maj nyheter 2021

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Tidigare styrelses planerade och uppstartade projekt kommer att bli försenade på grund av att avtalen som signerats med företagen visat sig vara felaktigt signerade. Nuvarande styrelse har fått detta bekräftat av bolagsverket. Detta innebär att nuvarande styrelse måste signera om avtal vi beslutat att fortsätta utföra under vår/sommar/höst/vinter 2021.

Tvättstugornas planerade renovering kommer att senareläggas då styrelsen inte anser att det är ett brådskande projekt och kommer därför inte att utföras i år.

Utbyte av låssystem i våra hus

Styrelsen har beslutat att fortsätta arbetet med utbytet av låssystem/cylindrar i skalskydd (fastigheternas ytterdörrar) och allmänna utrymmen (Tvättstuga, barnvagnsrum, lägenhetsförrådsutrymmen och teknikutrymmen). I samband med detta arbete kommer vi att byta ut utvalda ståldörrar till ståldörrar med en glasruta i som gör utrymmena tryggare/säkrare, till exempel dörren ut till källaren och dörren in till tvättstugan. Vi kommer också att byta ut dörrar som innehåller asbest för att säkerhetsställa framtida reparationer i/på dörrarna.

Hissrenovering eller byte av hissar i våra hus.

Styrelsen har fortsatt med att ta fram fler offerter med olika lösningar för utbyte eller renovering av husens hissar.

Planerad Relining av bottenplattan (källare) för att slutföra stambytet.

Styrelsen har fortsatt arbetet med att ta in offerter för att slutföra relining av hus 9,13 och 15. I detta arbete kommer tvättstugornas avlopp att beröras då reiling skall ske även av dessa avloppsrör, mer information om reliningen kommer när avtal är tecknat.

2 års besiktning av stambytet som avslutades Hösten 2019.

Den planerade besiktningen kommer att utföras under hösten 2021, vi återkommer med datum och tid för besiktningen.

Injustering/byte ventiler på värmestammar i källarstråk och radiatorer i lägenheter och allmännautrymmen planeras att starta sen sommar/tidig höst 2021.

Styrelsen arbetar med att ta in offerter för detta arbete som innebär kostnadsbesparingar för föreningen i form av minskade uppvärmningskostnader för husen. Vi ser att fler och fler åldersgrupper nu får vaccinera sig mot Covid-19 vilket underlättar att utföra detta planerade projekt. Hantverkare kommer att behöva få tillträde till samtliga lägenheter i våra fastigheter för att byta ut ventil och termostat vred på radiatorerna (elementen). Styrelsen återkommer med uppstartsdatum till boende när avtal är signerade.

Överklagan till Mark & Miljödomstolen av detaljplanen för nya Örskolan och nya Örhallen.

Överklagan som föreningen gjorde 2020.18.12 fick avslag av Nacka Tingsrätt 2021.04.15. Styrelsen har beslutat att fortsätta överklaga byggnadernas storlek och dess påverkan för boendes närmiljö i form av buller, ljusinsläpp mm ihop med Brf Kavaljersbacken. I första skedet har vi begärt anstånd för överklagan för att i samarbetet med Brf kavaljersbacken samla krafterna, kunskapen att jobba fram en ny överklagan ihop med advokatbyrå Landahl . Samarbetet med Brf Kavaljersbacken innebär att föreningen halverar kostnaderna som en överklagan med hjälp av en advokatbyrå innebär.

Beskärning av träd utanför hus 11

Det kommer att ske en lättare beskärning av enstaka träd utanför hus 11 för att arbetet med nya sopsugrören skall kunna fortsätta. Beskärningen utförs av Sundbyberg avfall & vatten.

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter

Målningen av dörrar i allmänna utrymmen.

Dörrarna har besiktats och kommer att bättringsmålas där färg har släppt eller är bristfällig målade. Hus 9 kommer att få samtliga dörrar målade en 2a gång då detta arbete inte blivit utfört. Detta arbete kommer att påbörjas redan på Måndag 10 Maj 2021.

Lagning av ”potthål” på parkeringsytan

Styrelsen har beställt lagning av den skadade asfalten där det bildats djupare hål på parkeringsytan. Vi återkommer med datum för reparationen av parkeringsytan.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

ÖPPETHUS

Nästa öppethus är den 2 Juni, ni träffar delar av styrelsen på gaveln av Örsvängen 9. Varmt välkommen! 

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

26 apr 2021

Nyhetsbrev April 2021

2021-04-26 18:00

Hej alla boende i Brf Hästhoven 2!

Vi vill börja med att be om ursäkt för sent nyhetsbrev efter årsstämman som var i Malins Park (bakom våra hus) den 14 April 2021. Omständigheter som en pågående Covid-19 epidemi är delvis orsaken till förseningen av att signera protokollet från årsstämman som måste ske innan registrering av ny styrelse kan ske till Bolagsverket.

Vi/nya styrelsemedlemmar tackar ödmjukast för förtroendet från medlemmarna i Brf Hästhoven 2 som röstade fram oss som föreningens nya styrelse.

Vi har konstituerat oss enligt följande

Ordinarie ledamöter

Aaron Timstråhle (hus 15) Ordförande

Tommy Wik (hus 15) V Ordförande

Eva Pavoni (hus 13) Kassör

Jeanette Johansson (hus 9) Sekreterare

Djuro Andric (hus 13)

Bo Mattsson (hus 15)

Tobias Boberg (hus 15)

Suppleanter

Marianne Simon (hus15)

Jessica Gasslander (hus 11)

ÖPPETHUS

Vi har den glädjande nyheten att vi kommer att återuppta Öppet hus första onsdagen varje månad. Hela den nya styrelsen kommer att försöka delta på öppet hus Onsdag den 5 Maj klockan 18.30-19.15, vi träffas på ett Covid-19 säkert avstånd på Örsvängen 9 gaveln ut mot gatan. Varmt välkommen!

Pågående arbeten som kan innebära störningar för boende i våra fastigheter.

Sundbyberg Avfall & Vatten fortsätter sitt planerade arbete med att gräva ner det nya sopsugröret utanför våra hus med start Måndag 26 April vilket innebär att gata och trottoar närmast våra hus kommer att grävas upp. Störningen som kan uppstå för boende i våra fastigheter förutom markarbetet är att kärlen för mat/restavfall kommer att flyttas och stå utanför hus 11 och 15, vid kärlens tömningsdagar kommer kärlen att flyttas över gatan innan klockan 08.00 för att kunna tömmas på ett säkert sätt för allmänheten och arbetsmiljön för tömmande bils personal. Tömningsdagar för kärlen är måndag, onsdag och fredag, direkt efter tömning ställs kärlen tillbaka på nämnd placering utanför våra hus.

I samband med det planerade sopsugsarbetet som sker utanför våra hus kommer det att monteras en vibrationsmätare på samtliga av våra fastigheter vilket innebär ett mycket litet ingrepp på 8mm på våra fastigheter, samtidigt sker en besiktning av våra hus fasader.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen Brf Hästhoven 2

12 apr 2021

Styrelsen informerar

2021-04-12 21:39

Se bifogat nyhetsbrev.

8 apr 2021

Fullmakt till stämman

2021-04-08 16:15

Här bifogat finner du fullmakt till stämman om du är i behov av en sådan.

28 mar 2021

Öppet hus!

2021-03-28 18:08

Nu när fler och fler börjar bli vaccinerade och vädret börjar bli något mildare tänkte vi i styrelsen återigen erbjuda öppet hus där ni medlemmar kan träffa styrelsen och komma med frågor eller funderingar.

Inledningsvis kommer detta att ske utomhus utanför styrelserummet på gaveln till hus 9.

Det är fortsatt viktigt att vi håller avstånd och tänker på de rekommendationer som råder.

Vi kör enligt tidigare! Dvs. första onsdagen varje månad.


Väl mött!

/Styrelsen 

26 mar 2021

Nyhetsbrev till boende i ÖR från Sunbyberg avfall & vatten

2021-03-26 12:40

Hej,

Här kommer vårt nyhetsbrev till de boende i Ör. I nyhetsbrevet beskriver vi vad som händer gällande sopsugen samt den tillfälliga avfallshanteringen.

För att vår avfallsentreprenör ska kunna tömma kärlen med bra arbetsmiljö för hämtpersonalen, så behöver avfallskärlen stå på asfalt. På de platser som inte har asfalt, så kommer vår markentreprenör att asfaltera en uppställningsplats (Mamsellstigen 4 och Örsvängen 9-15). När dessa fastigheter har blivit inkopplade till nya sopsugsanläggningen kommer vi återställa marken genom att ta bort asfalten samt så ny gräsmatta.

I slutet av denna vecka kommer kärlen att ställas ut och de boende kan börja använda kärlen på en gång. Första tömningen av kärlen blir 29 mars. Kärlen kommer sedan att tömmas måndag, onsdag och fredag.

Inom kort kommer inkasten inne i trapphusen att låsas.

Om kärlen skulle vara överfulla så får ni höra av er till mig, för då ställer vi ut fler kärl.

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mari Chmielewski
Projektsamordnare sopsug
Telefon: 08-518 336 76

Lötsjövägen 1B • Box 7510 • 174 07 Sundbyberg

Telefon, växel: +46 (0)8-51833650www.savab.se

Servicecenter: 08-706 65 00, service.stadsmiljo@sundbyberg.se

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information finns på www.savab.se

16 mar 2021

Nyhetsbrev 2021-03-16

2021-03-16 09:43

Ordinarie stämma

Planerat datum för ordinarie stämma är 2021-04-14.

Tiden för att inkomma med motioner förlängs till 2021-03-28.

Mer information kommer inom kort.


Ekonomi

Det har under veckan genomförts möte med banken i syfte att gå igenom föreningens ekonomi. Ekonomin ser bra ut kopplat till lån, amorteringsplan och konton. Hela styrelsen har nu även genomgått en utbildning i ekonomi för bostadsrättsföreningar.


Sopsug

Styrelsen har fattat beslut om att skriva avtal med ENVAC som kommer att installera föreningens nya sopsug.

SAVAB kommer inom de kommande veckorna att påbörja arbetet med att lägga ned nya sopsugsledningar på Örsvängen som vi sedan kan ansluta till med hjälp av ENVAC.


Entréer

Inom kort kommer våra entréer att få en uppfräschning. Framför allt kommer dörrar och luckor i våra gemensamma utrymmen att målas.


Tvättstugor

Styrelsen har fattat beslut om att renovera samtliga tvättstugor samt att byta ut uttjänta maskiner som ej fungerar, samt att byta ut alla ”energislösande” torkskåp. I anslutning till renoveringen kommer det att monteras nya digitala bokningstavlor/portregister i entréerna.


Nyckelsystem

Styrelsen har fattat beslut om att byta ut låssystemet som vi idag har till ett system från ILOQ. Det är ett nyckelsystem med programmerbara nycklar vilket kommer att underlätta arbetet med att lägga till/ta bort behörigheter till våra entréer och gemensamma utrymmen. Det är idag många nycklar som är på vift och föreningen har ingen koll på vilka som har tillgång till våra fastigheter.


Hissar

Föreningens hissar är gamla och har inte särskilt lång livslängd kvar. Det är ofta problem med dem vilket ställer till det, särskilt för de äldre och funktionshindrade. Styrelsen tar i nuläget in offerter i syfte att byta ut våra hissar. Det var tänkt från början att den tänkta påbyggnaden skulle bekosta detta men då vi inte vet hur långt bort det ligger i tid behöver det göras nu inom kort och då bekostas av föreningen som har god ekonomi och medel för detta.


Påbyggnation

Byggrätten är sedan tidigare såld till ett företag och dem inväntar nu besked ifrån kommunen hur läget ser ut för tillfället. Den processen går tyvärr väldigt långsamt då det är många stora projekt som pågår i Sundbybergs kommun för tillfället.


Överklagan Örskolan

Styrelsen har ingen ny information i denna fråga för tillfället.


Reklamation kakel

Styrelsen arbetar fortfarande med att ta fram en lösning på hur vi skall gå vidare med reklamation av de lägenheter som drabbats av kakel som har spruckit. Det har även uppdagats fler brister vi kommer behöva se över.


Laddstolpar för elbilar

Medlemmar i styrelsen har genomgått utbildning i installation av laddstolpar för elbil och söker nu engagerade medlemmar som vill vara med i en arbetsgrupp för att se över om föreningen skall installera laddstolpar.


Engagerade medlemmar

Anmäl gärna intresse om det är någon fråga just du brinner för!