28 jun 2023

Påminnelse om kallelse Årsstämma 2023

2023-06-28 17:24

Kallelse till årsstämma 2023

Dag och Tid: 29 juni 2023   klockan 17:00

Plats: Utomhus bakom Örsvängen 11, 174 51 Sundbyberg

Dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Godkännande av dagordningen.

3. Val av stämmoordförande.

4, Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

5. Val av två justera re tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

9. Föredragning av revisorns berättelse.

10, Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelselsen.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen, valberedning och revisorer för nästkommande

verksamhetsår.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er.

15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.

16. Val av valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut),

19, Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

18 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ett (1) ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig, daterad och av

medlemmen undertecknadfullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett årfrån utfärdandet.

Ombudfår inte företräda mer än en {1} medlem, På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde,

Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara:

• annan medlem

• medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo

• annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen iföreningens hus

• god man

Om medlem harförvaltare företräds medlemmen avförvaltaren. Underårig medlem företräds av sin

förmyndare. Är medlem en juridisk person får denne företrädas av legal ställföreträdare, mot uppvisande av ett

registreringsbevis som är högst ett år gammalt.

/ Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hästhoven 2